برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران)

محمد جواد مقیسه؛ حسن احمدی؛ میلاد همافر

دوره 7، شماره 21 ، تیر 1401، ، صفحه 25-58

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.66316.1412

چکیده
  توسعه مبتنی بر مزیت رقابتی یکی ‌از روش­های نوین برنامه­ریزی منطقه­ای است که افزایش بهره‌وری اقتصادی به همراه بهبود کیفیت زندگی در سطح منطقه را فراهم می‌نماید. ‌از رویکردهای تدوین برنامه‌های رقابت‌پذیری‌منطقه‌ای، نظریه مراکز مکمل است که در آن دو یا چند شهر به‌صورت دسته‌جمعی و مبتنی بر پتانسیل­های مکمل یکدیگر برای حرکت ...  بیشتر