نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام، تهران، ایران

10.22054/urdp.2021.62271.1357

چکیده

مرور متون تخصصی و بررسی مفاهیم و نظریه‌ها در خصوص نوسازی و بازآفرینی شهری و تحولات آن، بهویژه با تأکید بر بعد رویه‌ای و جنبه‌های نهادی این رویکردها، به همراه بررسی تجارب جهانی شاخص در این زمینه، نشان از تغییر و تحول در نگرش، تغییر در کنشگران اصلی دخیل در این فرآیند دارد. هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی کلان فرایند مدیریت بافت‌های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی شبکه می‌باشد.بر این اساس با بهره‌گیری از پارادایم تفسیرگرایی و رویکرد کیفی، به ارائه الگوی پژوهش با استفاده از روش فراترکیب پرداخته شده است. طی مراحل تحقیق و انتخاب پروتکل ورود و خروج از 9189 سند شناسایی شده، تعداد46 سند در سبد نهایی پژوهش با استفاده از راهبرد تحلیل محتوای پنهان مورد تحلیل قرار گرفته است و تعداد 57 کد اولیه، 14 مفهوم و 5 مقوله مطابق با سنت تحقیقات کیفی استخراج شده است. سپس جهت محاسبه‌ی پایایی کدها از فرمول ضریب کاپا استفاده شده که مقدار آن 787/0 به‎دست آمده است. هم‎چنین جهت اولویت‌بندی کدهای پژوهش از فرمول آنتروپی شانون استفاده شد. در نهایت پس از طی نمودن گام‎های تحقیق مبتنی بر رویکرد تلفیق مدل‎های پی. سر اف، چرخه طلایی، زنجیره ارزش پورتر و 8 پی حکمرانی، الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی طرح‌ریزی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A framework of urban regeneration management process based on urban regeneration governance approach

نویسنده [English]

  • parvaneh ziviyar pardei

department of geography and urban planing, islamic azad university yadeghar imam branch, tehran. iran

چکیده [English]

A literature review of urban regeneration theories and the trend of its development, especially with the emphasis on the procedural dimension and institutional aspects of these approaches, in the case of global experiences, shows a change in attitude and actors involved in this process. The purpose of this study is to design a top levels model for the urban regeneration management process based on the urban regeneration governance approach. A qualitative method (meta-synthesis) was used to answer the research question. The 7-step meta-synthesis based on Sandelowski & Barroso model was performed. During the research process and selection of entry and exit protocols, from 9189 identified documents (paper. report.book.etc), finally, 46 documents were analyzed using latent content analysis strategy, and 57 initial codes, 14 concepts, and 5 categories were extracted. Then, to calculate the reliability of the codes, the kappa coefficient formula was used, the value was calculated 0.787. Shannon's entropy formula was also used to prioritize the research codes. Finally, after completing the research steps based on the integrated approach of the PCF framework, The Golden Cycle, Porter Value Chain, and 8 urban regeneration Governance, the framework was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "worn texture"
  • "urban regeneration"
  • "governance'"
  • "process management"