نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی، واحدنجف آباد،نجف آباد،ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی،واحدنجف آباد،نجف آباد،ایران

3 دانشیار توریست و جهانگردی مرکز تحقیقات گردشگری،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد نجف آباد، نجف آباد،ایران

چکیده

نیاز به مقابله با پدیده فقر شهری در شهر آبادان و ایجاد توسعه پایدار بدون رویکرد توانمندسازی و شناخت فرصت ها و تهدیدها این مسیر در آینده به دست نخواهد آمد. توانمندسازی برای گروه‌های به حاشیه رانده شده دسترسی و کنترل بر منابع را فراهم می نماید. هدف این پژوهش شناسایی پیشران های استراتژیک جهت برنامه ریزی های اصولی برای توانمندسازی فقر بافت های ناکارآمد در افق 1420 شهر آبادان است.روش پژوهش با توجه به بافت این پژوهش،ماهیت داده ها و افقی که برای برنامه ریزی در نظر گرفته شده، از نوع آینده نگاری استراتژیک می باشد.تکنیک ها و نرم افزارهای مورد استفاده عبارتند از: ،پویش محیطی، تحلیل اثرات متقاطع،نظرات خبرگان،نرم افزار میک مک. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از روش اسنادی،پویش محیطی و نظرات خبرگان و جامعه نمونه شامل64نفر از متخصصین(مدیران و کارشناسان شهری، نخبگان دانشگاهی در زمینه برنامه ریزی شهری و آینده پژوهی) می باشند. متغیرهای بخش های عوامل اقتصادی(و اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را بر سیستم شکل گیری توانمندسازی فقر بافت های ناکارآمد شهر آبادان در افق 1420 دارند و ابعاد کالبدی و مدیریتی کمترین درجه تأثیرگذاری را داشته اند. پیشرانهای استراتژیک شامل ارتقای سرمایه انسانی فقرا(بهداشت،آموزش،تغذیه)، تدوین راهبردهای ملی کاهش فقرشهری، نهادینه سازی مشارکت اجتماعی، کاهش تورم، کاهش فساد، سرمایه گذاری دولت در کاهش فقر و سرمایه گذاری در حوزه مسکن می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Strategic Drivers Affecting Poverty to Empower the Inefficient Oil Contexts of Abadan City (Iran) with a Foresight Approach in the Horizon 2041 (H2041) (1420-Solar Year)

نویسندگان [English]

  • Shilan Heydarmanesh 1
  • Hamid Saberi 2
  • Mehri Azani 2
  • Amir Gandomkar 3

1 PhD Student in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

3 Associate Professor of Tourism Research Center, Islamic Azad University, Najafabad Branch, Najafabad, Iran

چکیده [English]

The need to overcome the phenomenon of urban poverty in Abadan city besides creating sustainable development will not be achieved in the absence of an empowerment approach and without recognition of the opportunities and threats of this path in the future. For marginalized groups, access and control over resources are provided by empowerment. The present research is aimed at identifying the strategic drivers for systematic planning to empower the poverty of inefficient contexts of Abadan city in the Horizon 2041. Given the context of this research and the nature of the data, as well as the horizon considered for planning, the method of this research is the strategic foresight method. The employed techniques and software include cross impact analysis, experts’ opinions, and MICMAC software. In this study, the documentary method, environmental survey, and experts’ opinions are used to collect data and the sample population includes 64 experts (urban managers and experts, and academic elites in the field of urban planning and future research). The variables of economic and social sectors factors have the most impact on the formation system of empowering the poverty of inefficient contexts of Abadan city in the Horizon 2041, and the least impact is related to the physical and managerial dimensions. Strategic drivers include improvement of the human capital of the poor (health, education, and nutrition), formulation of national strategies of urban poverty reduction, institutionalization of social participation, inflation reduction, corruption reduction, and government investment in poverty reduction, besides investment in housing area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Urban Poverty
  • Inefficient Tissue
  • Micmac
  • Strategic foresight