نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحدنجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحدنجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

3 استادیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحدنجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف آباد،ایران

4 دانشیار جغرافیا ،واحد نجف آباد،دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد،ایران

چکیده

کاهش فقرشهری در شهر آبادان بدون رویکرد توانمندسازی و شناخت فرصت‌ها و تهدیدها این مسیر در آینده محقق نخواهد شد. لذا شناسایی پیشران‌های استراتژیک جهت برنامه‌ریزی‌های اصولی برای توانمندسازی ساکنین فقیر بافت‌های ناکارآمد نفت شهرآبادان در افق 1420 هدف این پژوهش می‌باشد. روش پژوهش از نوع آینده‌نگاری استراتژیک می‌باشد. تکنیک‌ها و نرم‌افزارهای مورداستفاده عبارت‌اند از: پویش محیطی، تحلیل اثرات متقاطع، نظرات خبرگان، نرم‌افزار Micmac. متغیرهای بخش‌های عوامل اقتصادی و اجتماعی بیشترین تأثیرگذاری را بر سیستم شکل‌گیری توانمندسازی فقر بافت‌های ناکارآمد شهر آبادان داشته‌اند و ابعاد کالبدی و مدیریتی کمترین درجه تأثیرگذاری را دارا بوده‌اند. پیشران‌های استراتژیک شامل ارتقای سرمایه انسانی فقرا، تدوین راهبردهای ملی کاهش فقرشهری، نهادینه‌سازی مشارکت اجتماعی، کاهش تورم، کاهش فساد، سرمایه‌گذاری دولت در کاهش فقر و سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying the Strategic Drivers Affecting Poverty to Empower the Inefficient Oil Contexts of Abadan City (Iran) with a Foresight Approach in the Horizon 2041 (H2041) (1420-Solar Year)

نویسندگان [English]

  • Shilan Heydarmanesh 1
  • Hamid Saberi 2
  • Mehri Azani 3
  • Amir Gandomkar 4

1 PhD Student in Geography and Urban Planning,Najafabad Branch, ,Islamic Azad University, Najafabad, Iran

2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Najafabad Branch, ,Islamic Azad University, Najafabad, Iran

3 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Najafabad Branch, ,Islamic Azad University, Najafabad, Iran

4 Associate Professor of Geography , Najafabad Branch, ,Islamic Azad University, Najafabad, Iran

چکیده [English]

The reduction of urban poverty in Abadan city will not be realized without the approach of empowerment and recognition of opportunities and threats of this path in the future. The purpose of this research is to identify the strategic drivers for basic planning to empower the poor residents of the inefficient oil fields of Shahr Abadan in 2041. The research method is strategic foresight. The techniques and software used are: environmental survey, analysis Cross effects, expert opinions, Micmac software. The variables in economic and social factors sectors have had the greatest impact on the formation system of poverty empowerment in the depressed areas of Abadan city, and the physical and managerial dimensions have had the least impact. Strategic drivers include improving the human capital of the poor, formulating national strategies to reduce urban poverty, institutionalizing social participation, reducing inflation, reducing corruption, government investment in poverty reduction, and investment in housing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Empowerment
  • Inefficient Context
  • Strategic Foresight
 
بانک جهانی (1381). گزارش توسعه جهانی 2000 -2001 مبارزه با فقر (ترجمه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دیگران)، چاپ اول، تهران، انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
حیدرمنش، شیلان، صابری، حمید، اذانی، مهری، گندمکار، امیر. (1401). تحلیل پراکنش فقرشهری در بافت‌های ناکارآمد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (مطالعه موردی: نفت شهرآبادان). مطالعات ساختار و کارکردشهری، 10.22080/usfs.2022.3700
حیدری سورشجانی، رسول، غلامی، یونس، موسوی، مهدی (1396). بررسی تأثیرات فقر شهری بر ساختار فضایی-کالبدی بافت قدیمی شهرها (مطالعه موردی: محلات سلطان میراحمد و درب اصفهان شهر کاشان)، مطالعات نواحی شهری، سال چهارم پاییز و زمستان 1396 شماره 11 doi: 10.22103/JUSG.2018.1952
خیرالدین، رضا، صلاحی مقدم، علیرضا رضا (1400).  توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا؛ (مورد کاوی محله فرحزاد تهران). فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 6(17), 29-58. doi: 10.22054/urdp.2021.59544.1304
رسولی، محمد، احدنژاد روشتی، محسن، حیدری، محمدتقی، مشکینی، ابوالفضل. (1400). تبیین عوامل شکل‌دهنده بافت‌های ناکارآمد شهری (‌مطالعه موردی: شهر زنجان). فصلنامه علمی و پژوهشی نگرش‌های نو در جغرافیای انسانی، 14(1), 23-44..
عیسی زاده، اسماعیل، پریزادی، طاهر، عیسی زاده، وحید. (1401). توانمندسازی محلات دارای فقر شهری (مطالعه موردی: محله‌ی اسماعیل‌آباد، منطقه 19 شهرداری تهران). . نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، doi: 10.22034/gp.2022.48146.2896
کلانتری، محسن؛ مشکینی، ابوالفضل، پیری، عیسی و زرین کاویانی، عظیم، (1398). تحلیل ساختاری موانع توانمندسازی اجتماع‌محور در مناطق اسکان غیررسمی (مطالعه موردی: محله بانبرز شهر ایلام) پژوهش و برنامه‌ریزی شهری، سال 10، شمارۀ 36، صص.21-3
مرادزاده، عبدالباسط؛ قاسمی، محمد؛ سالارزهی، حبیب‌الله؛ یعقوبی، نورمحمد؛ بذرافشان، جواد (1397). توانمندسازی اجتماع‌محور: ارزیابی ظرفیت سرمایۀ اجتماعی ذینفعان محلی، مدیریت سرمایه اجتماعی، .503-522:4
معیدفر، سعید، (1394)، طراحی مدل توانمندسازی و ایجاد اشتغال برای اقشار متوسط و کم‌درآمد جامعه با تکیه بر مشاغل خانگی و تعاونی‌ها، طرحی برای موسسه کار و تأمین اجتماعی، پاییز 1394
محسنی، رضاعلی (1400)، شهر و مسئله سکونتگاه‌های غیررسمی با تأکید بر روش‌های ساماندهی و توانمندسازی آن مطالعه موردی: شهرساری، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، دوره 13، شماره 2، بهار 1400، صفحه 115-12
References
Anlı AtaövZ. Ezgi Haliloğlu KahramanSevin, (2021). Empowering the community through participation and action in planning the protection of historic neighborhoods, Habitat International, Volume 113, July 2021, 102370.
Andalib, A (2010), Renewal policy on urban worn-out areas; new move in Tehran City, Renovation Organization of Tehran.
Adavoudi Jolfaie, S (2016), Analyzing Role of Facilitating in Promoting Quality of Disfunctional Urban Settlements (Comparative Study: the quarters of Joobare and Oman Samani in the city of Isfahan), M.A. Thesis in urban planing, DaneshpajoohanInstitute of Higher Education.
Barden, D. (2008). Anticipatory governance of nanotechnology: foresight, engagement, and integration. E. Hackett, et al. eds. The Handbook of Science and Technology Studies.
Baharoglu; Kessides (2002). Urban Poverty, A Sourcebook for Poverty Reduction Strategies, Chapter 16, Macroeconomic and Sectoral Approaches, Vol.2, pp 123-159
Bowen, D. E, and E. E. Lawler (1995). “Empowering Service Employee”.Sloan Management. vol. 36. pp. 87-95.
Conger, J. Rabindra, N, and H. Kanungo (1998). “The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice”. Academy of Management Review. vol. 13, No 3. pp. 41-782.
Coelho, G. M., Galvão, A. C. F., Guedes, A. C., Carneiro, I. A., Chauke, C. N., & Filho, L. F. (2012). Strategic foresight applied to the management plan of an innovation development agency. Technology Analysis & Strategic Management, 24(3), 267-283.
Deng, CH., Deng, J. (2015). Viewing urban decay from the sky: A multi-scale analysis of residential vacancy in a shrinking U.S. city. Landscape and Urban Planning 141 (2015) 88–99. http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2015.05.002
Grameen, Mohammad Younes (2018), Eradicating poverty with public assistance, the founder of a financial institution that provides microloans to the unemployed and poor businessmen, pp. 89-103
Khayami, F., Fakhri, S. (2019). Urban Form Resilience in Physical-Social Regeneration Approach. Urabn Manage Energy Sustainability, 2(1): 39-45 spring 2019. DOI: 10.22034/ijumes.2019.4.10.037
Kalantari, M., Poirahmad, A., Abdali, Y (2019) Spatial analysis of crime in the Urban Obsolete Texture, Case Study: Neighborhood Harandi, District 12 Tehran, Urban Ecology Researches, Vol. 10, No. 19: 49-60.
Mietzner, D., & Reger, G. (2009). Practices of strategic foresight in biotech companies. International Journal of Innovation Management, 13(02), 273-294.
Roshan Ali, F., Andalib, A (2018) Problem Solving of deteriorated urban areas is the most important stage in the participation of residents for success in renovation programs(Case stude)
Reza Hassani, M., Abdolahzade Fard, A (2016). Renewal of Insufficient Urban Textures Emphasizing on Empowerment Approach (Case Study: Hejrat Street to Pirnia Briadge in Shiraz City, Region 3). The Turkish Online Journal.
Spreitzer, G. M., (1995), “Psychological Empowerment In the Workplace: Dimensions, Measurement, and Validation”. The Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 5, pp1442- 1465.
shahrdari.abadan@gmail.com,2019 https://www.kojaro.com/2019/10/9/1225 24/living-abadan.
References (In Persian).
Eghtesad, A, Ismaili, R, Mohammadi, Ar (1401). Investigating the relationship of empowerment to improve the quality of life in the marginal city of Hemat Abad district of Isfahan. 10.22111/gaij.2022.38311.2925 (In Persian).
Haidermanesh, Shilan, Saberi, Hamid, Azani, Mehri, Gandhamkar, Amir. (1401). Analysis of urban poverty distribution in inefficient contexts using geographic information system (case study: Shahrabadan oil). Studies of urban structure and function 10.22080/usfs.2022.3700 (In Persian).
Heydari Sureshjani, Rasool, Gholami, Younes, Mousavi, Mehdi (2016) Investigating the effects of urban poverty on the physical-spatial structure of the old fabric of cities (Case study: Sultan Mirahmad and Darb Isfahan neighborhoods in Kashan), Studies of urban areas in the fourth year of autumn and winter 2016 No. 11 doi: 10.22103/JUSG.2018.1952 (In Persian).
Isisazadeh, Ismail, Prizadi, Taher, Iszadeh, Vahid. (1401). Empowerment of neighborhoods with urban poverty (case study: Ismail Abad neighborhood, District 19 of Tehran Municipality). Scientific Journal of Geography and Planning, -. doi: 10.22034/gp.2022.48146.2896 (In Persian).
kalantari, Mohsen; Meshkini, Abolfazl, Piri, Isa and Zarrarin Kaviani, Azim, 2018. "Structural analysis of barriers to community-based empowerment in informal settlement areas (case study: Banborz neighborhood, Ilam city) Urban Research and Planning, Year 10, Number 36, pp. 21 -3 (In Persian).
Khairuddin, Reza, Salahi Moghadam, Alireza Reza (1400). empowering informal settlements by moving from need-based to asset-based approach; (Case study of Farahzad neighborhood in Tehran). Urban and Regional Development Planning Quarterly, 6(17), 29-58. doi: 10.22054/urdp.2021.59544.1304
Moaidfar, Saeed, (2014), Designing a model of empowerment and creating employment for the middle and low-income sections of the society by relying on home jobs and cooperatives, a plan for the Labor and Social Security Institute, Fall 2014 (In Persian).
Mohseni, Reza Ali (1400), The city and the problem of informal settlements with an emphasis on the methods of organizing and empowering it, a case study: Shahrsari, Iran's Social Development Studies, Volume 13, Number 2, Spring 1400, page 12-115 (In Persian).
Moradzadeh, Abdulbasit; Ghasemi, Mohammad; Salarzahi, Habibullah; Yaqoubi, Narhammad; Bazarafshan, Javad (2017). community-based empowerment: assessment of the social capital capacity of local stakeholders, social capital management, 4:503-522, no (In Persian).
Rasouli, Mohammad, Ahdanjad Roshti, Mohsen, Heydari, Mohammad Taghi, Meshkini, Abolfazl. (1400). Explaining the factors that form inefficient urban tissues (case study: Zanjan city). Scientific and Research Quarterly of New Approaches in Human Geography, 14(1), 23-44. (In Persian).
Sarpong, D., & Maclean, M. (2014). Unpacking strategic foresight: A practice approach. Scandinavian Journal of Management, 30(1), 16- 26.
Sedaghat Rostami, K., Etemad, G., Bidram, R., Molaz, J (2011), Drawing up some indexes to recognizing blighted fabrics, Journal of Spatial Planning, No.1: 103-120.
Thomas, Kenneth, W., Betty, A. Velthouse, (1990), “Cognitive Elements of Empowerment: An Interpretive Model of Intrinsic Task Motivation”, Academy Of Management Journal, Vol.15, No.4, pp 666-681.
TimothéeDemont(2022), Coping with shocks: How Self-Help Groups impact food security and seasonal migration World Development, Volume 155, July 2022, 105892
World Bank (2001) World Development Report 2000-2001 Fighting Poverty (translation by the Country Management and Planning Organization and others), first edition, Tehran, Publications of the Country Management and Planning Organization (In Persian).
XingpingZhuaXiaoyuLiaJiankunGongbJinghong Xu(2022), Technology empowerment: A path to poverty alleviation for Chinese women from the perspective of development communication, Telecommunications PolicyVolume 46, Issue 6, July 2022, 102328https://doi.org/10.1016/j.telpol.2022.102328
 
 
 
 
استناد به این مقاله: حیدرمنش، شیلان.، صابری، حمید.، اذانی، مهری.، گندمکار، امیر. (1401). شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420، فصلنامه برنامه‌ریزی توسعه شهری و منطقه‌ای، 7(22)، 175-211.
DOI: 10.22054/urdp.2022.67037.1425
 Urban and Regional Development Planning  is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License...