نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی اسلامی، دانشگاه هنر اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده

بی‌نظمی و اغتشاش در مصالح نماها، فرم و سبک نماها، تعداد و فرم بازشوها، تابلوهای تبلیغاتی و الحاقات نماها، منظر شهرهای امروزی را از الگوی مطلوب اسلامی دور کرده است. آسیب‌های نما و ناایمنی آن، لزوم بررسی دقیق انطباق وضعیت نماها با توقعات فقه اسلامی را محرز می‌نماید. این پژوهش کیفی از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل محتوای متون فقهی شیعه و مشاهده میدانی، سعی در تبیین و آسیب شناسی الگوهای منظر و نماهای شهری، دارد. تبیین مبانی فقهی و اخلاقی ار منظر شیعه برای منظر و نماهای شهری هدف اصلی در این پژوهش بوده و با اشاره به قواعد حرمت الگوگیری از بیگانه، قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، قاعده رعایت حق الناس و پرهیز از اشرافیگری، به نقد و آسیب‌شناسی نماهای شهری پرداخته است. این نوشتار نتیجه می‌گیرد کمیته‌ای متشکل از متخصصین نماسازی، منظرشهری و قواعد فقهی می‌بایست انطباق طرح‌ها و الگوهای نماسازی را با قواعد فقهی و قواعد اخلاقی منظر شهری بررسی نمایند. در سطح کارشناسی نیز آموزش مبانی فقهی حاکم بر منظر شهری به ناظران ساختمانی اهمیت دارد. همچنین هریک از مصالح بواسطه ویژگی‌های خود ممکن است با برخی از قواعد فقهی منافات داشته باشد که الزامیست طراحان نما مطابق با اخلاق منظرسازی و در انطباق با قواعد فقهی اقدام به ارائه‌ الگوها نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explanation and pathology of the rules and patterns of landscape and city elevations from the perspective of Shia jurisprudence

نویسندگان [English]

  • Asghar Molaei 1
  • Mohammad Akbari Ryabi 2

1 Assistant ProfesIslamic Art University, Tabriz, Iran

2 Ph.D. student, Islamic Urbanism, Islamic Art University, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Irregularities and disturbances in materials, form and style, number of the openings, billboards and extensions of the facades, have taken the view of today's cities away from the desired Islamic pattern. Observing visual disturbances degrades the viewer's mental evaluation of the quality of urban places, and the issue of showing off, along with its damage and insecurity, necessitates a careful examination of the conformity of the facade with the expectations of Islamic jurisprudence. This qualitative research, through documentary study, tries to assess the status of jurisprudential rules governing the management and design of urban landscapes as its main purpose of this study and by referring to the rules of sanctity of modeling from strangers, harmless rule, waste rule, the rule of respecting people's rights and avoiding aristocracy, critique and pathology of urban landscapes. This article concludes that a committee consisting of experts in landscape design, urban landscape and jurisprudential rules should examine the compliance of design plans and patterns with the jurisprudential rules and moral rules of the urban landscape. Also, each of the materials due to its characteristics may be in conflict with some jurisprudential rules, which requires facade designers to provide patterns in accordance with the ethics of landscaping and in accordance with the rules of jurisprudence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • facade
  • jurisprudential rules
  • harmless rule
  • Islamic ethics
  • urban landscape