نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

پایداری اجتماعی جهت پاسخ به مشکلات و معضلات اجتماعی شهرها و به عنوان بعدی کارا در رسیدن به توسعه پایدار شهری، گفتمانی است که در دو دهه اخیر بسیار مورد توجه و استقبال محققین شهری قرار گرفته و پژوهشگران با ابعاد مختلف محیط ساخته شده شهری به آن نگریسته‌اند. مسئله‌ای که حائز اهمیت است فقدان یک پژوهش جامع و نظامند در حوزه محیط‌های ساخته شده شهر، سیاست‌ها و برنامه‌های شهری است. از این‌رو، هدف از این پژوهش یک مرور فراترکیب از منابع منتخب جهت روشن شدن ابعاد پایداری اجتماعی در این حوزه‌ها است. جهت رسیدن به این هدف، پژوهش پیش‌رو با استفاده از هفت گام مرور فراترکیب و کدگذاری داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA، چهار مقوله شکل شهر، سیاست‌ها و برنامه‌ها، ابعاد و ویژگی‌ها و زمینه‌های اصلی پایداری اجتماعی را شناسایی کرده است. با درک و تبیین مقوله‌های بیان شده، نتیجه مطالعات در یک چارچوب پایداری اجتماعی، شامل مفهوم‌سازی، سیاست‌گذاری و اقدام در محیط‌ساخته شده شهری ارائه می‌گردد. این ابعاد هرکدام در ترکیبی فراتر با یکدیگر، وارد گفتمان‌های دموکراسی‌محور، مشارکت محور و ایدئولوژی محور می‌شوند. دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی می‌توانند فقدان قدرت و خاموشی طردشدگان را با بازنمون ارزش‌ها، ایده‌ها و جهان‌بینی آنان اعتبار بخشند و به نوعی به ایدئولوژی حاکم جهت رسیدن به پایداری تبدیل نمایند. با درک عمیق از نتایج، زمینه‌ای برای مطالعات آینده فراهم می‌شود تا بتوانند مطالعات بیشتری در هریک از گفتمان‌های مطرح شده و تلاش برای پیوند موثرتر آن‌ها با پایداری اجتماعی انجام دهند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Explaining a theoretical framework for the concept of social sustainability in the urban environment

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Rafieian 1
  • Delaram Shojaee 2

1 Professor of Urban planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran

2 Ph.D. Candidate of urban planning, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Social sustainability to respond to the social problems and issues of cities and as an efficient dimension in achieving sustainable urban development, is a discourse that has been highly regarded by urban researchers in the last two decades. An important issue is the lack of a comprehensive and systematic research in the field of built urban environments, urban policies and programs. Therefore, the purpose of this study is a meta-synthesis review of selected sources to clarify the dimensions of social sustainability in these areas. To achieve this goal, leading research using seven steps of meta-synthesis browsing and data coding using MAXQDA software, has identified four categories of urban form, policies and programs, dimensions and features and the main areas of social sustainability. By understanding and explaining the stated categories, the results of studies are presented in a framework of social sustainability, including conceptualization, policy-making and action in the built urban environment. Each of these dimensions, in a further combination with each other, enters into democracy-based, participation-oriented and ideology-oriented discourses. Social sustainability is discourse-oriented. Planners can validate the powerlessness and silence of the excluded by representing their values, ideas, and worldviews, and somehow turn them into the dominant ideology for achieving sustainability. A deep understanding of the results provides a basis for future studies so that they can conduct further studies in each of the proposed discourses and try to link them more effectively to social sustainability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Sustainability
  • built Environment
  • Democracy
  • Ideology
  • Participation