نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه هنر تهران ، تهران ، ایران

2 گروه شهرسازی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

3 دانشجوی دکتری گروه معماری ،واحد همدان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان ، ایران

چکیده

پیاده‎روی یک فعالیت اساسی و عابرین پیاده، خونِ حیاتی فضاهای شهری هستند و شهر پیاده‎مدار ساختار محیطی خود و کاربری‎ها را چنان برنامه‎ریزی می‎کند که شهروندان خود را به پیاده‎روی در معابر ترغیب ‎کند. هدف از این پژوهش سنجش تطبیقی وضعیت پیاده مداری دو محله مرزداران و تختی تهران به همراه اعتبارسنجی نتایج و مقایسه مدل های تخصصی است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و مقایسه تطبیقی دو محله با سه مدل کمّی از جمله؛ واک اسکور، اسمارتراک و چیدمان فضا و تحلیل آماری بوسیله نرم افزارSpss, LISREL، صورت گرفته‎است. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و باماهیت پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری در این تحقیق 250 نفر از ساکنین دو محله تختی و مرزداران هستند. در تجزیه و تحلیل مدل‎های تخصصی پیاده‎مداری، محله تختی (بافت فشرده) امتیاز واک اسکور 93.07 درصد، تراز هم پیوندی 1.76 در چیدمان فضا و Z-score مثبت 3 در مدل اسمارتراک؛ و محله مرزداران (بافت نوساخته) امتیاز واک اسکور 77.86 درصد، تراز هم پیوندی 1.69 در چیدمان فضا و Z-score منفی 3 در مدل اسمارتراک بدست آمد. براساس این نتایج و مقایسه آن‎ها با تحلیل‎های آماری، همانطور که نتایج تحلیل‎مدل های کمی بر پیاده‎پذیری محله تختی تاکید داشتند با سنجش قابلیت پیاده مداری با استفاده از آزمون های آماری و از طریق معیارهای عملکردی، کالبدی، اجتماعی و زیست‌محیطی این نتیجه حاصل شده که محله تختی با میانگین آماره 3.52 دارای قابلیت پیاده مداری مطلوب تری نسبت به محله مرزداران با میانگین آماره 2.40 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative evaluation of local walkability by quantitative methods and validation by statistical analysis

نویسندگان [English]

  • omid mazreati taj abadi 1
  • Pooyan Shahabian 2
  • jamaleddin honarvar 3

1 Graduated from Tehran University of Arts, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Iran

3 PhD student architect, Hamadan unit, Islamic Azad University, Hamedan, Iran,

چکیده [English]

Walking is a primary activity, and pedestrians are vital blood of urban spaces and a walkable city encourages people to walk in passages by planning environmental structure and land uses appropriately. This review aims to evaluate the walkability of two neighborhoods (Takhti and Marzdaran in Tehran city) and validate results by comparing models. Data analysis and comparative evaluation of two locations have been done by three walkability methods: Walkscore, SMARTRAQ, and Space syntax method and analytical analysis have been done by SPSS LISREL applications. The research method is analytical and descriptive with surveying and practical type. Statistical society is 250 people who are living in two neighborhoods. In other methods was found Takhti neighborhood (compact context) has 93.07 percent walkscore, 1.76 integration level and +3 smartraq z-score have more walkability in comparison to the Marzdaran neighborhood (modernized growth) that has 77.86 percent walkscore, 1.69 integration level, and -3 smartraq z-score. Based on these results and comparing with analytical methods, As a result of walkability models affirm the Takhti as a walkable neighborhood, analysis Through functional, physical, social and environmental criteria by analytical models also show Takhti neighborhood with 3.52 statistic mean is more walkable than Marzdaran with 2.4 statistics mean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walkability
  • Walk-oriented planning
  • Walkscore
  • Space Syntax