نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی

10.22054/urdp.2024.79364.1632

چکیده

پژوهش هایی که با هدف ارزیابی تاثیرات اجتماعی- فرهنگی انجام می شوند به دنبال ارتقای کیفیت زندگی، توانمندسازی اجتماعات انسانی و تحقق عدالت اجتماعی هستند. در این پژوهش تلاش شده است تا به ارزیابی پیامدهای اجتماعی و فرهنگی احداث پارکلت کتاب به‌مثابه یک فضای شهری کوچک، منعطف و کاربردی در خیابان فخر رازی پرداخته شود.. در بخش کمی که از روش پیمایش و ابزار پرسش‌نامه استفاده شده است، جامعه آماری شامل همه عابرین پیاده‌ای شده از این خیابان استفاده کرده و رفت‌وآمد کرده‌اند. شیوه نمونه-گیری تصادفی احتمالی و همچنین تعداد نمونه 200 نفر از عابرین پیاده بوده است . بعلاوه در بخش روش کیفی با استفاده ار ، تحلیل مضمون، تلاش شده است تا پیامدهای اجتماعی-فرهنگی مرتبط با پارکلت مورد بررسی قرار گیرد. یافته ها نشان می‌دهد پیامدهای احتمالی احداث پروژه شامل تاثیرات مثبت و منفی مانند شکل‌گیری حوزه عمومی به‌ویژه برای گروه‌های کم قدرت، شکل گیری پیوندهای اجتماعی و کردارهای مشارکتی، شکل‌گیری هویت محله‌ای و منطقه‌ای، افزایش مشارکت گروه‌های مختلف ، احساس تعلق شهروندان به محله، بهبود کسب‌وکارهای مجاور وندالیسم. افزایش ترافیک در محدوده و ایجاد معارضه با کسبه محل می شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

the socio-cultural impact assessment of building the urban projects: book parklet on Fakhr Razi street

نویسنده [English]

  • Sattar Parvin

Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

this article is to assess the social and cultural impacts of building the book parklet as a small, flexible and practical urban space in Fakhr Razi Street. Quantitative data has been collected through the survey method and using a a researcher-made questionnaire. The statistical population includes all pedestrians who have used and commuted on this street. The sampling method was random and the sample number is 200 pedestrians. Also Another research method is qualitative ) thematic analysis(.The findings show that the construction of the project has the positive and negative impacts Such as the formation of the public domain, especially for the silent groups, the formation of social ties and collaborative actions, the formation of neighborhood and regional identity, increasing the participation of different groups, the feeling of belonging to the neighborhood, the improvement of nearby businesses, vandalism. Increasing traffic in the area and causing conflict with the local business.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the socio-cultural impact assessment
  • parklet
  • urban public spaces silent groups