شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420

شیلان حیدرمنش؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ امیر گندمکار

دوره 7، شماره 22 ، مهر 1401، ، صفحه 175-211

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.67037.1425

چکیده
  کاهش فقرشهری در شهر آبادان بدون رویکرد توانمندسازی و شناخت فرصت‌ها و تهدیدها این مسیر در آینده محقق نخواهد شد. لذا شناسایی پیشران‌های استراتژیک جهت برنامه‌ریزی‌های اصولی برای توانمندسازی ساکنین فقیر بافت‌های ناکارآمد نفت شهرآبادان در افق 1420 هدف این پژوهش می‌باشد. روش پژوهش از نوع آینده‌نگاری استراتژیک می‌باشد. تکنیک‌ها و ...  بیشتر