بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری

مجتبی رفیعیان؛ دلارام شجاعی

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، ، صفحه 35-86

https://doi.org/10.22054/urdp.2023.70063.1478

چکیده
  پایداری اجتماعی جهت پاسخ به مشکلات و معضلات اجتماعی شهرها و به‌عنوان بعدی کارا در رسیدن به توسعه پایدار شهری، گفتمانی است که در دو دهه اخیر بسیار موردتوجه و استقبال محققین شهری قرارگرفته و پژوهشگران با ابعاد مختلف محیط ساخته‌شده شهری به آن نگریسته ­اند. مسئله پایداری اجتماعی، محیط ساخته‌شده، دموکراسی، ایدئولوژی، مشارکت.­ای ...  بیشتر