سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی)

سید محمد مهدی حسینی کیا؛ نگار خیابان چیان؛ هادی رضایی راد

دوره 8، شماره 24 ، فروردین 1402، ، صفحه 217-252

https://doi.org/10.22054/urdp.2022.71279.1505

چکیده
  فضای شهری موفق دارای طیف گسترده‌ای از مؤلفه‌های ذهنی و عینی است و توجه به شاخص‌های کالبدی برای ایجاد یک مکان «موفق» نقشی تعیین‌کننده دارد که یکی از راهبردهای آن، توسعه‌ی پیاده راه‌ها در شهرهاست. این پژوهش به دنبال پاسخ به اینکه چه عواملی می‌تواند به موفقیت طرح‌های پیاده راه‌سازی و ارتقا مکان نقش داشته باشد، انجام‌گرفته ...  بیشتر