تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز

فیروز جعفری؛ حجت محمدی ترکمانی؛ زهرا رسول زاده

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، ، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42402.1125

چکیده
  مفهوم زیست‌پذیری در کنار پایداری و به‌عنوان یک شعار در گفتمان عمومی و برنامه‌ریزی پدید آمده است. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در رابطه با ایجاد و یا حفظ شهرها، به مفهوم زیست‌پذیری به‌عنوان یک اصل راهنما برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری و شکل دادن به محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی شهری استناد می‌کنند و زیست پذیری را ...  بیشتر

مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

محسن احدنژاد روشتی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ قهرمان خوش روی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11551

چکیده
  بلایای طبیعی علی الخصوص زلزله همواره تهدیدی برای فعالیت‌های بشری محسوب می‌شده است،که علی‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی در ابعاد مختلف هم اکنون نیز شاهد خسارات و تلفات این پدیده به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشیم. تا چند دهه اخیر دیدگاه ها ونظرات در رابطه با آسیب‌پذیری ناشی از زلزله صرفا محدود به عوامل کالبدی بود، اما این اواخر ...  بیشتر