بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهر همدان

حسن احمدی؛ مهرداد مهرجو

دوره 5، شماره 12 ، خرداد 1399، ، صفحه 105-135

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59874.1308

چکیده
  احساس امنیت یکی از مهم‌ترین عوامل سازنده کیفیت محیطیِ پیاده‌راه شهری است که در میزان حضور شهروندان نیز مؤثر است. به همین منظور، نمود امنیت باید در حضور و نظارت گروه‌های سنی و جنسی فعال مردم در فضاهای شهری قابل‌مشاهده باشد. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطیِ فضای شهری بر احساس امنیت شهروندان و دستیابی به چارچوب منظمی ...  بیشتر

ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت

صابر محمدپور؛ مهرداد مهرجو؛ فاطمه اغنائی

دوره 4، شماره 8 ، خرداد 1398، ، صفحه 145-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.48536.1168

چکیده
  امروزه ناپایداری در بخش حمل‌ونقل بیشتر شهرهای کشورهای درحال‌توسعه در حال افزایش است و توسعه حمل‌ونقل به‌اشتباه با فعالیت‌هایی نظیر ساخت‌وساز پل‌ها و زیرگذرها، عریض‌سازی معابر و بر سیستم‌های حمل‌ونقل سریع مترادف گرفته می‌شوند. هدف این مطالعه بررسی عوامل مؤثر حمل‌ونقلی در کیفیت زندگی شهروندان شهر رشت و ارزیابی تأثیر سیاست‌های ...  بیشتر