سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران

سیدزین العابدین حسینی؛ اسماعیل صالحی؛ هما ایرانی بهبهانی

دوره 6، شماره 16 ، خرداد 1400، ، صفحه 109-150

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61634.1350

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران دری یک دوره پنج ‌ساله 1390 الی 1395 انجام پذیرفته است (مطالعه‌ای که از زمان شکل‌گیری این منطقه نوپا و درحال‌توسعه شهر تهران دریک دوره زمانی مشخص انجام نپذیرفته است)، بدین منظور بر اساس نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و نیز پژوهش‌های موردی در چارچوب هدف مذکور؛ علاوه ...  بیشتر

تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد)

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، ، صفحه 43-80

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.46204.1151

چکیده
  سیمای سرزمین شهری همراه با تعاملی بهینه با بستر اکولوژیک خود می‌تواند پتانسیل‌های بالقوه در ایجاد جامعه‌ای پویا و زیست‌پذیر داشته باشد. فضاهای زیرزمینی یا زیرسطحی شهرهای کویری می‌توانند نوعی فضاهای مبتنی برعقلانیت اکولوژیک تلقی شوند کهانعکاس‌دهنده ادراک اجتماعی-اکولوژیکی بوده و تعهد فرهنگی افراد نسبت به تعامل صحیح محیط طبیعی ...  بیشتر