بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11550

چکیده
  چکیده توسعه شهرها فرآیندی پویا ومداوم است که درطی آن محدوده‌های فیزیکی شهر وفضاهای کالبدی آن از حیث کمی افزایش وازحیث کیفی تغییر می‌یابد واگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید. در این راستا این تحقیق در شهر لامرد واقع در جنوب استان فارس انجام شده است که هدف از این پژوهش بهسازی و نوسازی ...  بیشتر

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد)

رضا مستوفی؛ طاهره عرفان منش؛ امیر صابری؛ محمدرضا اکبری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، ، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.7256

چکیده
  بافت‌هایفرسودهوقدیمیشهرهایایرانکهدراغلبمواردهستهاولیهوبخشاصلیشهرهاراتشکیلمی‌دهند،ازیک‌طرفجزءمیراثفرهنگیوتاریخیآنشهرهامحسوبشدهوحفظ و بهسازیکالبدیوتوانمندسازیعملکردی آن‌هاواجب بوده وازطرفدیگراغلباینبافت‌هاباگذشتزمانوعدمتوجهونگهداریمناسب،دچارفرسودگیواضمحلالکالبدیوعملکردیمی‌گردند. همگامبا تغییراتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیو ...  بیشتر