بررسی ویژگی‌های ساختاری سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله آخماقیه تبریز)

علی اسکوئی ارس

دوره 7، شماره 20 ، فروردین 1401، ، صفحه 85-113

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.64027.1383

چکیده
  عدم توجه به ویژگی‌های ساختاری سکونتگاه‌های غیررسمی با پیشبرد راهکارهایی مبتنی بر جزءنگری در مواجة با این معضل شهری، روز به روز بر دامنة مشکلات در این سکونتگاه‌ها می‌افزاید. هدف پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌های محلة آخماقیه به‌عنوان یکی از سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر تبریز است. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی بوده و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل ...  بیشتر

بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز

هوشمند علیزاده؛ سونیا کرمی؛ آمنه علی بخشی

دوره 5، شماره 13 ، شهریور 1399، ، صفحه 57-84

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.52426.1216

چکیده
  توزیع فضایی عادلانه امکانات و منابع بین مناطق شهری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان زندگی مطلوب شهری، از الزامات برپایی جامعه‌ای پویا، منسجم و مترقی می‌باشد. با توجه به اهمیت موضوع برابری در توزیع فضایی امکانات و نقش آن در جوامع انسانی در پژوهش حاضر قصد داریم تا مناطق کلانشهر تبریز را از نظر برخورداری از شاخص‌های توسعه تحلیل نماییم. ...  بیشتر

تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شمال شهر تبریز

شهریور روستایی؛ فاطمه زادولی؛ شاهرخ زادولی خواجه

دوره 1، شماره 1 ، دی 1394، ، صفحه 72-98

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2015.2314

چکیده
  سکونتگاه‌های غیررسمی در ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال ‌توسعه، نمودی از روند رو به رشد نابرالبری‌های فضایی و افزایش فقر در شهرهاست. از این شیوه سکونت، در شهر تبریز می‌توان به بخش‌هایی از شمال شهر اشاره نمود که با مکانیسم خاص خود، به‌سرعت در حال گسترش‌اند. از این‌رو هدف این مقاله سنجش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین شمال ...  بیشتر