بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

3 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن، ایران

10.22054/urdp.2021.58838.1294

چکیده

مقاله حاضر «بررسی رابطه بین رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری» می باشد. زﻳﺴﺖ ﭘﺬﻳﺮی ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳـﺰی ﺷـﻬﺮی ﺧـﻮب ﻳـﺎ ﻣﻜـﺎن ﭘﺎﻳـﺪار اﺳـﺖ. اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تامین ملزومات یک جامعه بر مبنای نیازها و ظرفیت افراد آن جامعه دارد. روش تحقیق مورد استفاده، روش پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه همراه با مصاحبه بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه شهروندان 18 ساله و بالاتر ساکن در شهر ایلام تعریف شده اند و بر اساس فرمول کوکران تعداد 383 نفر بعنوان حجم نمونه و با استفاده از شیوه خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم انتخاب شده اند. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا با میانگین کل (833/0) و پایایی ابزار از طریق آلفای کرونباخ به میزان( 828/0) برای متغیر رضایت از زیست پذیری شهری و (824/0) برای متغیر رویکرد فرهنگی شهروندان محقق شده است. در تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده گردیده است. نتایج و یافته های تحقیق حاکی از این است که میانگین رضایت از زیست پذیری اقتصادی (10/49)، میانگین رضایت از زیست پذیری اجتماعی (00/55) و میانگین رضایت از زیست پذیری زیست محیطی (66/32) بوده است. همه فرضیات تحقیق به غیر از فرضیه رابطه بین یکپارچگی و زیست پذیری زیست محیطی تایید شده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the relationship between urban historical landscape approach and urban livability

نویسندگان [English]

  • Roholla Rostami 1
  • S.YAGHOUB MOUSAVI 2
  • Bahram Ghadimi 3
  • Khalil Mirzai 4
1 PhD Candidate of Sociology, Islamic Azad University
2 Associate Professor of Sociology, . Alzahra University
3 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University
4 Associate Professor of Sociology, Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The present article is "Study of the relationship between urban historical landscape approach and urban livability"." Viability is equivalent to the achievement of good urban planning quality or stable location. The term viability refers to degree of meeting society requirements based on people’s needs and capacity in that society. Environmental pollution with external sources, ethnicity, reducing social capital, reducing sense of belonging to location, being surrounded by mountains, speculation, lack of viable land in Ilam city have faced it with challenges. This study aims at recognizing effective factors on Ilam viability. Research method in this study is survey. Sampling and data gathering is done through questioner and interviewing. Statistical population is all eighteen-year-old an over Ilam citizens and according to Cochran formula 383 people have been selected as sample size. In theoretical elements of the research, approaches of urban geography, urban economy, urban planning, and urban sociology have been used. The research findings showed that average economical viability satisfaction is (49.1), average social viability satisfaction is (55), and average environmental viability satisfaction is (32.66). All research hypotheses except the hypothesis of the relationship between integrity and environmental viability have been confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Liability
  • originality
  • Integration
  • social belonging