دوره و شماره: دوره 3، شماره 4، بهار 1397 
7. امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل

صفحه 183-207

10.22054/urdp.2018.25708.1078

بهرام ایمانی؛ محمد حسن یزدانی؛ سولماز روحی پور