تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلانشهر مشهد)

علی اکبر عنابستانی؛ علیرضا معینی

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، صفحه 1-42

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.46384.1152

چکیده
  هدف مطالعه حاضر، بررسی تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند تهیه و اجرای طرح‌های هادی سکونتگاه‌های پیرامون کلان‌شهر مشهد است. تحقیق حاضر از نظر روش‌شناسی توصیفی ـ تحلیلی و از بین 17 روستا حاشیه کلان‌شهر مشهد که طرح هادی در آن‌ها اجرا شده بود تعداد 10 روستا انتخاب و حجم نمونه مورد بررسی با استفاده از فرمول کوکران 168 نفر خانوارهای ...  بیشتر

تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد)

مهجبین ردایی؛ اسماعیل صالحی؛ شهرزاد فریادی

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، صفحه 43-80

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.46204.1151

چکیده
  سیمای سرزمین شهری همراه با تعاملی بهینه با بستر اکولوژیک خود می‌تواند پتانسیل‌های بالقوه در ایجاد جامعه‌ای پویا و زیست‌پذیر داشته باشد. فضاهای زیرزمینی یا زیرسطحی شهرهای کویری می‌توانند نوعی فضاهای مبتنی برعقلانیت اکولوژیک تلقی شوند کهانعکاس‌دهنده ادراک اجتماعی-اکولوژیکی بوده و تعهد فرهنگی افراد نسبت به تعامل صحیح محیط طبیعی ...  بیشتر

نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری

محمد مهذب طلاب؛ مهرداد کریمی مشاور؛ حسن سجادزاده

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، صفحه 81-111

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.50220.1190

چکیده
  زیبایی منظر شهری دارای ابعاد مختلف و معیارهای متعددی می‌باشد که عقاید و دیدگاه‌های متفاوتی نیز درباره آنها وجود دارد. این پژوهش در پی شناسایی این نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری به‌ویژه در مقیاس خرد یعنی فضای شهری می‌باشد. در این راستا نخست با مطالعات اسنادی و میدانی 61 معیار ارزیابی زیبایی منظر شهری تدوین گردید و سپس در قالب ...  بیشتر

تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز

فیروز جعفری؛ حجت محمدی ترکمانی؛ زهرا رسول زاده

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، صفحه 113-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.42402.1125

چکیده
  مفهوم زیست‌پذیری در کنار پایداری و به‌عنوان یک شعار در گفتمان عمومی و برنامه‌ریزی پدید آمده است. برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران در رابطه با ایجاد و یا حفظ شهرها، به مفهوم زیست‌پذیری به‌عنوان یک اصل راهنما برای سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری و شکل دادن به محیط اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی و بیولوژیکی شهری استناد می‌کنند و زیست پذیری را ...  بیشتر

تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان)

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ قاسم جعفری

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.48511.1167

چکیده
  شهرنشینی از چالش‌های مهم جوامع است. دولت‌ها از عهده پاسخگویی به نیازهای متنوع شهروندان برنمی‌آیند و ادامه روند فعلی می‌تواند باعث افزایش مشکلات شهروندان با مدیریت شهری شود. امروزه از حکمروایی خوب به‌عنوان راه‌حل مناسب برای توقف روند فعلی سخن گفته می‌شود. یکی از عوامل مؤثر در تحقق حکمروایی خوب شهری، سرمایه اجتماعی است. در این ...  بیشتر

راهکارهای مؤثر در خلق و تقویت فضاهای شهری 24 ساعته (نمونه موردی: خیابان ستارخان تهران)

عسل کرمی؛ هادی رضایی راد

دوره 3، شماره 6 ، آذر 1397، صفحه 169-197

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.47332.1161

چکیده
  امروزه بواسطه عدم توانایی تمام گروه‌های اجتماعی در استفاده از ساعات روشنایی روز برای رفع نیازها و برای برطرف نمودن پیامدهای اجتماعی، اقتصادی ناشی از خالی بودن  شهر در ساعات خاصی از روز، تأمین فضاهای شهری شبانه و 24 ساعته که در آن بتوان میزان سرعت و ضرباهنگ شهری را کاهش داد و مکانی جهت مکث و آرامش ساکنین شهر و برقراری تعاملات اجتماعی ...  بیشتر