دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-220