مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز)

محسن احدنژاد روشتی؛ حجت محمدی ترکمانی؛ قهرمان خوش روی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11551

چکیده
  بلایای طبیعی علی الخصوص زلزله همواره تهدیدی برای فعالیت‌های بشری محسوب می‌شده است،که علی‌رغم پیشرفت‌های تکنولوژیکی در ابعاد مختلف هم اکنون نیز شاهد خسارات و تلفات این پدیده به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه می باشیم. تا چند دهه اخیر دیدگاه ها ونظرات در رابطه با آسیب‌پذیری ناشی از زلزله صرفا محدود به عوامل کالبدی بود، اما این اواخر ...  بیشتر

بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد)

رضا مستوفی؛ طاهره عرفان منش؛ امیر صابری؛ محمدرضا اکبری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 31-55

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.7256

چکیده
  بافت‌هایفرسودهوقدیمیشهرهایایرانکهدراغلبمواردهستهاولیهوبخشاصلیشهرهاراتشکیلمی‌دهند،ازیک‌طرفجزءمیراثفرهنگیوتاریخیآنشهرهامحسوبشدهوحفظ و بهسازیکالبدیوتوانمندسازیعملکردی آن‌هاواجب بوده وازطرفدیگراغلباینبافت‌هاباگذشتزمانوعدمتوجهونگهداریمناسب،دچارفرسودگیواضمحلالکالبدیوعملکردیمی‌گردند. همگامبا تغییراتاقتصادی،اجتماعیوفرهنگیو ...  بیشتر

ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلانشهر تهران

محمد شیخی؛ نجمه آقا محسنی فشمی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 57-84

https://doi.org/10.22054/urdp.2017.12241

چکیده
  کلانشهر تهران مانند بسیاری کلانشهرها در کشورهای در حال توسعه با مسائل مختلفی مواجه است.از جمله این مسائل پیدایش انواعی از تمرکزها(جمعیتی، فعالیتی و...)در آن می باشد که خود منشاء بسیاری مشکلات گشته که در نتیجه آن ها همواره در محافل علمی و سیاسی مباحث و راهکارهایی در راستای تعدیل این پیامدهای منفی مطرح شده است. انتقال پایتخت، از جمله ...  بیشتر

تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف آباد تهران)

ژیلا سجادی؛ بهرنگ کلانتری؛ وحید یاری قلی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 83-118

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11553

چکیده
  امروزه با گسترش پرشتاب روند شهرنشینی، تغییر شیوه ی زندگی، بی توجهی به زندگی عمومی و ضعف مدیریت شهری، فضاهای عمومی در سطح محله های شهری مورد بی توجهی واقع شده اند. فضاهای عمومی شهر به این دلیل که به عموم شهروندان تعلق داشته و همه شهروندان بدون هرگونه تبعیض و محدودیتی به آن دسترسی دارند می‌توانند نقش بسیار مهمی را در توسعه پایدار محلی ...  بیشتر

شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن

میترا عظیمی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 119-144

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.7259

چکیده
  زنان و مردان متناسب با نقش و مسئولیت‌شان از فضاهای شهری به شیوه‌های گوناگون استفاده می‌کنند. در این میان، زنان همواره به‌طور مستقیم با خانواده و جامعه در ارتباط بوده‌اند و می‌باید در کانون فرایند برنامه‌ریزی و ساخت فضاهای شهری قرار گیرند. اما تاکنون روند غالب در تدوین برنامه‌ریزی‌های شهری از حاکمیت نگرش مردانه و درک نیازهای ...  بیشتر

نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی آمل)

حسن سجاد زاده؛ فائزه محمدی

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 145-172

https://doi.org/10.22054/urdp.2016.7260

چکیده
  فضاهای باز شهری مانند خیابان به‌عنوان مهم‌ترین مکان برقراری تعاملات اجتماعی شهروندان و تجلی‌گاه حیات مدنی شهر و محل وقوع رویدادها و فعالیت‌های اجتماعی شهروندان در زندگی و حیات شهری به شمار می‌آیند.. اما امروزه در بیشتر شهرهای کشور مردم فضای شهری را به‌عنوان مسیری برای گذر می‌نگرند به‌جای این که فضاها آن‌ها را به مکث و مراودت ...  بیشتر

ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل)

فیروز جعفری؛ افشار حاتمی؛ سپیده نوری

دوره 1، شماره 2 ، بهمن 1395، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22054/urdp.2020.11552

چکیده
  شناخت میزان آسیب پذیری نسبت به مخاطرات طبیعی و ریشه یابی علل تفاوت های اجتماعی فضایی آن، برای نیل به جامعه ای پایدار ضروری است. بر این اساس، شناخت مناسب از آسیب پذیری و الگوی اجتماعی- فضایی آن مبنای لازم را برای تدوین سیاست های مناسب کاهش آسیب پذیری و ارتقای تاب آوری فراهم می آورد. هدف ‌این پژوهش ارزیابی و رتبه‌بندی میزان آسیب پذیری ...  بیشتر