ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی

همایون نورائی؛ احمد رحیمی؛ مهسا فتاحیان

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.53803.1233

چکیده
  افزایش روزافزون خودروها و به تبع آن گسترش استفاده از حمل ونقل شخصی از ویژگی های شهرهای امروزی است. ازاین رو تأمین سوخت موردنیاز و در همین راستا، انتخاب مکان مناسب جایگاه‍های سوخت رسانی به عنوان یکی از موضوعات مهم و کلیدی تلقی می‍گردد. در سال‍های اخیر با توجه به کمبود فضاهای بزرگ و مناسب جهت احداث جایگاه سوخت جدید، برای نخستین ...  بیشتر

توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا؛ (موردکاوی محله فرحزاد تهران)

رضا خیرالدین؛ علیرضا صلاحی مقدم

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، صفحه 29-58

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.59544.1304

چکیده
  رویکردهای ساماندهی اسکان‍های غیررسمی بر نیازهای سکونت گاه‍ها، یعنی تفکر تأمین نیاز و خدمات متمرکز بوده و توجه کمتری به سرمایه‍ها و توانمندی‍های ساکنان این سکونت‍گاه‍ها شده است. لذا رویکردهای توسعه مبتنی بر اجتماعات محلی در بین برنامه ریزان رواج یافته است. در سیاست توسعه دارایی مبنا، توسعه بر پایه سرمایه‍های محلی و با ...  بیشتر

اثرسنجی پروژههای هوشمندسازیِ شهرداری منطقۀ 2 تهران

اسماعیل جهانی دولت آبادی؛ رحمان جهانی دولت آباد

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، صفحه 59-94

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.60301.1315

چکیده
  مطالعه حاضر با هدفِ اثرسنجیِ پروژه‍های هوشمند شهرداری منطقه 2 تهران به انجام رسیده است. در این مطالعه میزان اثربخشیِ پروژه‍های هوشمند در قالب مدلِ اثرسنجیِ کرک‍پاتریک انجام گرفته است. روشِ مورد استفاده، پیمایش؛ جامعۀ آماری، شهروندان بالای 15 سالِ منطقۀ 2 تهران؛ حجم نمونه 450 نفر و روش نمونه‍گیری خوشه‍ای بوده است. یافته‍های ...  بیشتر

کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران

سپیده خوش بین؛ مژگان زعیم دار؛ رکسانا موگوئی؛ رخشاد حجازی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، صفحه 95-118

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.61448.1342

چکیده
  امروزه مطالعه درباره علل مؤثر بر بروز رفتار محیط‍زیست‍گرایانه یکی از موضوعات مهم در روان‍شناسی و جامعه‍شناسی محیط‍زیست است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر قوانین و سیاست‍های موجود از دیدگاه دو گروه شهروندان و مدیران اجرایی حوزه محیط‍زیست شهرداری تهران در بروز رفتارهای محیط‍زیست‍گرایانه است. بر این اساس عوامل درونی و بیرونی ...  بیشتر

خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران

مرجان گلی پور؛ پویان شهابیان؛ بهناز امین زاده گوهرریزی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، صفحه 119-146

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.63069.1374

چکیده
  نمای ساختمان، به‍عنوان یکی از عناصر مؤثر بر کیفیت بصریِ فضاهای شهری، دچار اغتشاش است، چنانچه نابسامانی و آلودگی های بصری در اغلب ابنیه شهر تهران مشهود است. ساختمان‍های مسکونی با بیشترین تعداد نقش تعیین کننده ای در شکل دهی به منظر شهری دارند. پژوهش حاضر درصدد است با ماهیتی کاربردی در کاوشی موشکافانه به خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء ...  بیشتر

تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای

علیرضا صابرمنش؛ حسن احمدی؛ ناصر براتی

دوره 6، شماره 17 ، شهریور 1400، صفحه 147-178

https://doi.org/10.22054/urdp.2021.63922.1382

چکیده
  شناسایی مؤلفه‍های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری به‍عنوان یکی از راهکارهای ارتقاء دانـش، مهـارت و نگـرش استادان و دانشجویان پیرامون مسائل کمی و کیفی رشته شهرسازی سال‍هاست که مطرح و اجراشده است. تحقیق حاضر بر اساس هدف، از نوع تحقیق کاربردی است؛ این پژوهش به‍صورت کیفی بوده؛ که از شیوه‍ی تحلیل محتوا بهره ...  بیشتر