دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

10.22054/urdp.2020.11550

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری


2. تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22054/urdp.2021.50702.1195

حمید پورحسین روشن؛ محمدرضا پورجعفر؛ صدیقه علی اکبری


3. ارزیابی و وضعیت‌سنجی کلان‌شهر تهران از منظر اصول انگاشت شهر خلاق و ارائه راهکارهای برنامه‌ریزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22054/urdp.2021.54222.1239

سحر ندایی طوسی؛ رامینا جهانبخش جاوید


4. تبیین مدل مفهومی احیاء هویت شهری با تاکید بر زبان الگو (نمونه ی موردی: منطقه ی یک تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22054/urdp.2021.54934.1243

سینا منصوری


5. فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسأله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 خرداد 1400

10.22054/urdp.2021.59825.1306

مهران علی الحسابی؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی حسینی کومله