1. بررسی تأثیر عوامل روانشناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی (مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران)

محمد کاظمی؛ عالیه کاظمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2021.62895.1371

چکیده
  مدل‌های ارزیابی آسایش حرارتی برای تعیین شرایط حرارتی قابل‌قبول محیط همچون محدوده دما، رطوبت و جریان هوا بکار می‌روند. میزان سوخت‌وساز بدن و پوشش افراد، عوامل مختلف محیطی همچون دما و رطوبت و عوامل روانشناختی بر ارزیابی آسایش حرارتی تأثیر می‌گذارند. اغلب دشواری اندازه‌گیری عوامل روانشناختی باعث نادیده گرفتن اثر آنها می‌شود. بر ...  بیشتر

2. بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری به منظور رفاه اجتماعی اقتصادی ساکنین: مورد پژوهشی شهر لامرد

امیر صابری؛ طاهره عرفان منش؛ محمد رضا اکبری

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 17 شهریور 1399

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2020.11550

چکیده
  چکیده توسعه شهرها فرآیندی پویا ومداوم است که درطی آن محدوده‌های فیزیکی شهر وفضاهای کالبدی آن از حیث کمی افزایش وازحیث کیفی تغییر می‌یابد واگر این روند سریع و بی‌برنامه باشد به ترکیب فیزیکی مناسبی از فضاهای شهری نخواهد انجامید. در این راستا این تحقیق در شهر لامرد واقع در جنوب استان فارس انجام شده است که هدف از این پژوهش بهسازی و نوسازی ...  بیشتر

3. برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه نشینی براساس رهیافت نظریه داده بنیاد و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی

مرضیه شهریاری؛ فاطمه حمیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 دی 1400

http://dx.doi.org/10.22054/urdp.2022.63208.1377

چکیده
  مطالعه‌ی حاضر با هدف درک تفسیر شهروندان از زندگی حاشیه‌نشینی و تجربه‌ی زندگی روزمره آنها در مناطق حاشــیه‌ی شهرستان هویزه استان خوزستان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر روش کیفی به شــیوه‌ی‌ نظریه داده بنیاد و تکنیک گردآوری داده‌ها مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و مشــاهدات میدانی مشارکتی بوده است. برای دستیابی به اهداف ...  بیشتر