آ

 • آریایی، سارا شناسایی و اولویتبندی شهرهای مناسب برای ساخت خانههای انرژی صفر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه (موردمطالعه: ایران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 59-86]

ا

 • ابراهیمی اصل، حسن تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

 • احسانبخش، محمدحامد مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

 • احمدی، حسن برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 25-58]

 • اذانی، مهری شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

 • اردشیری، مهیار طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 107-137]

 • ازنب، مریم بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

 • اسکوئی ارس، علی بررسی ویژگی‌های ساختاری سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله آخماقیه تبریز) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 85-113]

 • اصلانی، احسان تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 145-179]

 • اکبری، جمشید بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده‌های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 45-86]

ب

 • برغمدی، هادی تأثیرات انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده شهر به‌مثابه پروژه محرک توسعه [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 87-119]

پ

 • پناهی، سیامک تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

ت

 • ترابی، حمیده مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

ج

 • جلالی نسب، محمد علی طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 107-137]

ح

 • حاجی‌زادگان، مژگان مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

 • حیدرمنش، شیلان شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

 • حسینی، سید هادی تحلیل تأثیر مکان‌گزینی سفرا و اتباع خارجی در تحول ساختار جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی شهر تهران در دوره قاجاریه [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 121-151]

خ

 • خاکساری، علی مدیریت فضاهای عمومی و ناپایداری‌های اجتماعی: مطالعه موردی پایانه‌های مسافربری شهر تهران [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 1-47]

 • خاوریان، خشایار بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

د

 • داداش پور، هاشم تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 41-83]

 • دهقانی، زهرا مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

ذ

 • ذبیحی، حسین تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 145-179]

 • ذبیحی، حسین طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 107-137]

ر

 • رحمتی، زهرا تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 41-83]

 • رفیعیان، مجتبی تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 41-83]

ز

 • زندیه، سمیه به‌سوی چارچوبی برای مفهوم‌پردازی از منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 1-43]

س

 • سالاری پور، علی اکبر بررسی ارتباط بین فرم شهری و مصرف انرژی در سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 115-143]

 • سروش، محمد مهدی بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

ش

 • شهریاری، سید کمال الدین تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 145-179]

ص

 • صابری، حمید شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

 • صادقی امینی، محسن تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • صادقی نائینی، حسن مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • صبورجنتی، منا اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه جوامع محلی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 87-120]

 • صرافی، مظفر به‌سوی چارچوبی برای مفهوم‌پردازی از منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 1-43]

ط

 • طالبی، ابوتراب تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • طاهری سرمد، فائزه بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

 • طباطبایی نسب، سید محمد واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 181-206]

ع

 • عبدالله زاده طرف، اکبر تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

 • علی نژاد، توحید تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

غ

 • غفاری، حمید جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه‌های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 139-174]

ف

 • فاطمی نیا، محمدعلی مدیریت فضاهای عمومی و ناپایداری‌های اجتماعی: مطالعه موردی پایانه‌های مسافربری شهر تهران [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 1-47]

 • فرزین فر، زهره واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 181-206]

ق

 • قربانی، فاطمه بررسی ارتباط بین فرم شهری و مصرف انرژی در سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 115-143]

 • قربانی، ملیحه بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • قلندریان، ایمان اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه جوامع محلی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 87-120]

ک

 • کاظمی، عالیه شناسایی و اولویتبندی شهرهای مناسب برای ساخت خانههای انرژی صفر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه (موردمطالعه: ایران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 59-86]

 • کاظمی، فاطمه بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • کاظمیان، غلامرضا بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده‌های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 45-86]

 • کاویان، زهرا مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • کتاب اللهی، کسری نقش فرهنگِ مذاهب اسلامی در اِنسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محلة سرتپوله سنندج [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 161-191]

 • کرمانشاهی، شهاب الدین بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • کلینی ممقانی، ناصر مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • کنجکاو منفرد، امیررضا واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 181-206]

گ

 • گندمکار، امیر شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

ل

 • لطیفی، غلامرضا تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • لطیفی، غلامرضا یادبود آقای دکتر اصغر عسکری خانقاه [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 9-16]

م

 • میرمعصومی، مینا بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • مقیسه، محمد جواد برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 25-58]

 • مولایی، محمد مهدی مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

 • مولائی، اصغر جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه‌های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 139-174]

ن

 • ناهید، فرید تأثیرات انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده شهر به‌مثابه پروژه محرک توسعه [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 87-119]

 • نژاد ابراهیمی، احد نقش فرهنگِ مذاهب اسلامی در اِنسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محلة سرتپوله سنندج [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 161-191]

 • نوری، پریچهر شناسایی و اولویتبندی شهرهای مناسب برای ساخت خانههای انرژی صفر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه (موردمطالعه: ایران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 59-86]

ه

 • هدایت، عثمان روند توسعه فضایی کالبدی حاشیهنشینی و شکلگیری کشمکش‌های ارضی (اتنوگرافی نهادی حاشیه‌نشینی در ناحیه منفصل نایسر شهر سنندج) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 121-159]

 • هزارجریبی، جعفر تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • همافر، میلاد برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 25-58]

 • هنرور، جمال الدین بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

ی

 • یحیائی، سبحان مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

login