آ

 • آدینه وند، علی اصغر ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 115-142]

 • آریایی، سارا شناسایی و اولویتبندی شهرهای مناسب برای ساخت خانههای انرژی صفر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه (موردمطالعه: ایران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 59-86]

 • آسیایی، مهدی پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 27-49]

 • آشوری، کسری صورت‌بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه‌های خودانگیختۀ شهری در جهان و ایران [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 73-113]

 • آقا محسنی فشمی، نجمه ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 57-84]

 • آماده، حمید رابطه پسماند جامد شهری و درآمد شهروندان در مناطق 22 گانه شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • آیینی، محمد واکاوی ﭼﺎلش‏هاﻱ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮﻱ ﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﺟﺪﻳﺪ ایرانی بر اساس مدل‌سازی معادلات ساختاری ( SEM) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 115-146]

ا

 • ابراهیمی اصل، حسن تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

 • اتحاد، سیده شبناز بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-30]

 • احدنژاد، محسن تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 149-178]

 • احدنژاد روشتی، محسن ارزیابی کارایی تکنیک‌های سنجش‌از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله (مطالعه موردی شهر بم) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]

 • احدنژاد روشتی، محسن مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-30]

 • احدنژاد روشتی، محسن تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 127-156]

 • احسانبخش، محمدحامد مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

 • احمدی، توحید مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

 • احمدی، حسن بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهر همدان [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 105-135]

 • احمدی، حسن تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 147-178]

 • احمدی، حسن تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 71-95]

 • احمدی، حسن برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 25-58]

 • احمدی، مرتضی واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • احمدی، مرضیه بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 105-183]

 • اخباری، رضا پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 141-184]

 • اذانی، مهری شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

 • ایرانی بهبهانی، هما سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 109-150]

 • ایراندوست، کیومرث صورت‌بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه‌های خودانگیختۀ شهری در جهان و ایران [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 73-113]

 • ایرانی ملک کیان، آیدا سهم مفهوم «مقیاس انسانی» در موفقیت طرح‌های شهری (موردپژوهش: طرح‌های مرمتی شهری تهران در دهه 1380) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 1-28]

 • اردشیری، مهیار طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 107-137]

 • اردلانی، روناک بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • ارشادسرابی، احسان واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 141-172]

 • ارغان، عباس واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 119-154]

 • ازنب، مریم بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

 • استعلاجی، علیرضا طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 139-168]

 • استعلاجی، علیرضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

 • اسدپور، سیدجواد ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

 • اسکندریان، غلامرضا واکاوی نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازی در مواجهه با اسکان غیررسمی از نگاه صاحب‌نظران و حرفه‌مندان [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 57-86]

 • اسکوئی ارس، علی بررسی ویژگی‌های ساختاری سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعه موردی: محله آخماقیه تبریز) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 85-113]

 • اسلام پور، شیما تبیین ارتباط میان عوامل کالبدی و اجتماعی در تاب آوری فضایی میادین شهری، (مورد پژوهی:‌ میادین امام، بوعلی و باباطاهر همدان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسماعیل زاده، علی اصغر تنگناهای توسعه اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان (مطالعه داده‌بنیاد شرایط علی و زمینه‌ای در بین حاشیه‌نشینان پاک‌دشت و قیام‌دشت) [(مقالات آماده انتشار)]

 • اسمعیلی، اکبر مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

 • اسمعیل پور، فاطمه بررسی وضعیت ظرفیت‌سازی اجتماعی در محلات شهری و رابطه آن با مشارکت در بازآفرینی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله فهادان یزد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 143-181]

 • اسمعیل پور، فاطمه بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 87-126]

 • اسمعیل پور، نجما بررسی وضعیت ظرفیت‌سازی اجتماعی در محلات شهری و رابطه آن با مشارکت در بازآفرینی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله فهادان یزد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 143-181]

 • اسمعیل پور، نجما بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 87-126]

 • اشنوی، امیر نقش حمل‌ونقل انسان‌محور در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی: بلوار دانش شهر کاشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-23]

 • اصلانی، احسان تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 145-179]

 • اعتمادی، کیانا توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 1-34]

 • اغنائی، فاطمه ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 145-178]

 • افشارنیا، اعظم بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-92]

 • افضلیان، خسرو ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

 • اکبری، جمشید بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده‌های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 45-86]

 • اکبری، محمدرضا بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-55]

 • اکبری ریابی، محمد آسیب‌شناسی قواعد و رویه‌های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 181-215]

 • اکبری نامدار، شبنم بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • ایمانی، بهرام امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 183-207]

 • ایمانی شاملو، جواد واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

 • امجدی، محمد حسین نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 159-181]

 • امیدی، پیمان چگونگی پیاده‌سازی TOD در شعاع عملکردی ایستگاه‌های مترو، نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو منیریه تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 155-194]

 • امیدواریان، محمد بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 87-116]

 • امین آقایی، مهرناز رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 1-28]

 • امین زاده گوهرریزی، بهناز خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 119-146]

 • امینی گوهرریزی، سحر احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

ب

 • باباگلی، مژده بررسی فضاهای نابرابر شهری در تهران (سال‌های 1375 تا 1390) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 99-124]

 • باقری، حسین بررسی اصول مؤثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان به شیوه محدوده محور در شهر ایلام [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 83-108]

 • براتی، ناصر تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 147-178]

 • برغمدی، هادی تأثیرات اجتماعی سامان‌دهی خیابانهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی (مطالعه موردی خیابان لاله‌زار) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 113-140]

 • برغمدی، هادی تأثیرات انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده شهر به‌مثابه پروژه محرک توسعه [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 87-119]

 • برغمدی، هادی تأثیرات اجتماعی احداث مجموعه‌های فرهنگی و هنری (نمونه موردی: تئاتر شهر کرج) [(مقالات آماده انتشار)]

 • بشیری نیا، مهدی ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

 • بمانیان، محمدرضا واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 55-80]

 • بنائی کشتان، ونداد تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 71-95]

 • بهزادپور، محمد پژوهشی بر جایگاه طبیعت در حس سرزندگی ساکنان در مجتمع‌های مسکونی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 97-130]

 • بهزادفر، مصطفی سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 157-189]

پ

 • پارسا، شهرام بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

 • پارسا، عبداله بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • پارسائیان، عاطفه سنجش کیفیت محیطی خیابان فرخی شهر یزد از منظر توسعه کاربری زمین مختلط [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 119-137]

 • پاکدل فرد، محمدرضا بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • پاک نژاد، نوید بازشناسی و تحلیل شکل‌گیری فرم کالبدی محلات زرگنده و دروس [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 29-53]

 • پیری، اسماعیل بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

 • پیری، سعید شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

 • پروین، ستار مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه‌های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 81-113]

 • پزشکی، بهنام شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

 • پناهی، سیامک تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

 • پوراحمد، اجمد نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-74]

 • پوراحمد، احمد نقش حمل‌ونقل انسان‌محور در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی: بلوار دانش شهر کاشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-23]

 • پورامین، فرانک سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 157-189]

 • پورجعفر، محمدرضا تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 115-145]

 • پورجعفر، محمدرضا بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 1-32]

 • پورحسین روشن، حمید تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 115-145]

 • پورمحمد، شهراد کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

ت

 • تاج مزینانی، علی اکبر تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 1-37]

 • تاری قلی زاده، هادی ارزیابی کارایی تکنیک‌های سنجش‌از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله (مطالعه موردی شهر بم) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]

 • تازه دل، ستاره تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • ترابی، حمیده مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • تقی پور، علی اکبر تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 145-168]

 • تقوایی، مسعود آمایش سرزمین و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکده‌های سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 31-77]

 • تقوایی، مسعود کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

 • تیموری، ایرج سنجش و ارزیابی وضعیت محلات شهر اردبیل از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • تیمورنژاد، کاوه تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 165-191]

ث

 • ثروتی، زهرا الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

ج

 • جامی، امید امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 167-203]

 • جیرسرایی، امیرمحمد رابطه پسماند جامد شهری و درآمد شهروندان در مناطق 22 گانه شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • جعفری، فیروز ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 173-194]

 • جعفری، فیروز تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 113-144]

 • جعفری، فیروز شناسایی شاخص های تاثیرگذار در خلق خیابان های شهری ایده-آل؛ نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]

 • جعفری، قاسم تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 145-168]

 • جعفری شهرستانی، علی شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • جعفرنژاد شهری، مهدیه اثربخشی مبلمان هوشمند در توسعه شهری و پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 137-156]

 • جلالی نسب، محمد علی طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 107-137]

 • جمالی حاجی حسن سفلی، عین الله بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • جمعه پور، محمود پارادایم نوین برنامه‌ریزی برای پایداری و مدیریت یکپارچه منطقه کلان‌شهری تهران، ساماندهی یا تغییر پایتخت [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 133-158]

 • جمعه پور، محمود بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-30]

 • جمعه پور، محمود سنجش سطح پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده با استفاده از شاخص های اسکان سازمان ملل (مطالعه موردی: محلات نوغان و سجاد مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 1-35]

 • جمعه پور، محمود پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل‌دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 43-85]

 • جهانبخش جاوید، رامینا ارزیابی و وضعیت‌سنجی کلان‌شهر تهران از منظر اصول انگاشت شهر خلاق [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 29-56]

 • جهانی دولت آباد، رحمان اثرسنجی پروژههای هوشمندسازیِ شهرداری منطقۀ 2 تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 59-94]

 • جهانی دولت آبادی، اسماعیل اثرسنجی پروژههای هوشمندسازیِ شهرداری منطقۀ 2 تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 59-94]

 • جوادیان، رحیمه ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 139-166]

 • جودی گل لر، پویا حیاتِ ارزش‌های برنامه‌ریز در سایه گفتمان‌ها (مورد پژوهی: محیط برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 75-110]

چ

 • چراغی، رامین راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 24-48]

ح

 • حاتمی، احمد ارزیابی توزیع فضایی شاخص‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 49-82]

 • حاتمی، افشار ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 173-194]

 • حاجی‌زادگان، مژگان مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

 • حبیبی، کیومرث تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • حبیبی، لیلا واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تأکید بر عناصر کالبدی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 179-202]

 • حجازی، رخشاد کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

 • حیدری، محمدتقی تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 149-178]

 • حیدرمنش، شیلان شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

 • حسینی، سید جلال الدین ارزیابی شاخص های تحقق توسعه حمل و نقل شهری عمومی محور (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • حسینی، سیدزین العابدین سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 109-150]

 • حسینی، سید هادی تحلیل تأثیر مکان‌گزینی سفرا و اتباع خارجی در تحول ساختار جدایی‌گزینی اجتماعی-فضایی شهر تهران در دوره قاجاریه [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 121-151]

 • حسینی، سیده سمیه آمایش سرزمین و راهبردهای توسعة گردشگری پزشکی در راستای گسترش دهکده‌های سلامت، نمونه موردی: منطقه دو سلامت [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 31-77]

 • حسین رضوی، سروناز نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • حسینی کیا، سید محمد مهدی سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی) [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 217-252]

 • حسینی کومله، مصطفی فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 31-72]

 • حمیدی، فاطمه برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 87-135]

خ

 • خیابان چیان، نگار سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی) [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 217-252]

 • خیابان چیان، نگار تبیین ارتباط میان عوامل کالبدی و اجتماعی در تاب آوری فضایی میادین شهری، (مورد پژوهی:‌ میادین امام، بوعلی و باباطاهر همدان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاکی، ادریس بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه ) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 1-27]

 • خاکساری، علی پایدارسازی حمل‌ونقل در جهت ارتقا کیفیت محیط شهری با تأکید بر بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: مقایسه مرکز تاریخی مشهد و فرایبورگ) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 49-71]

 • خاکساری، علی بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه ) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 1-27]

 • خاکساری، علی مدیریت فضاهای عمومی و ناپایداری‌های اجتماعی: مطالعه موردی پایانه‌های مسافربری شهر تهران [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 1-47]

 • خاکساری رفسنجانی، علی پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل‌دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 43-85]

 • خامه، معصومه تبیین ارتباط میان عوامل کالبدی و اجتماعی در تاب آوری فضایی میادین شهری، (مورد پژوهی:‌ میادین امام، بوعلی و باباطاهر همدان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • خاوریان، خشایار بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • خیرالدین، رضا الگوی توسعه گردشگری اکولوژیک مناطق کوهستانی صعب‌العبور در بستر زیرساخت کهن شبکه ریلی (محور مطالعه: مسیر ریلی تهران-مازندران) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-36]

 • خیرالدین، رضا توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا؛ (موردکاوی محله فرحزاد تهران) [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 29-58]

 • خرمی، هابیل مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

 • خوش بین، سپیده کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

 • خوشرو، مینا تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

 • خوش روی، قهرمان مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-30]

د

 • داداش پور، هاشم تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 41-83]

 • دانشپور، سید عبدالهادی فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 31-72]

 • دانشپور، سید عبدالهادی بررسی دیدگاه ساکنین محله‌های منطقه 8 تهران درباره تأثیر شیوع کووید 19 بر شاخص‌ها و عوامل محله‌های زیست‌پذیر [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 1-36]

 • دانش فرد، کرم اله تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 165-191]

 • داودپور، زهره نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • دائی نژاد، نازنین ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

 • دربان آستانه، علیرضا امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 167-203]

 • دل انگیزان، سهراب بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 105-183]

 • دهقان، عاطفه واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 141-172]

 • دهقانی، زهرا مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • دوستوندی، میلاد صورت‌بندی انتقادی گفتمان سکونتگاه‌های خودانگیختۀ شهری در جهان و ایران [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 73-113]

ذ

 • ذبیحی، حسین تحلیل محتوای متن شهر مبتنی بر کاربست اصطلاحات عامیانه زبان در ارزش‌گذاری محله و مسکن: مورد پژوهی تهران [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 71-95]

 • ذبیحی، حسین تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 145-179]

 • ذبیحی، حسین طرح مبانی نظری و پیشنهاد چارچوب مفهومی برای مقررات ملی شهرسازی ایران [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 107-137]

ر

 • رامندی، علیرضا ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

 • رجبی، آزیتا ارزیابی شاخص های تحقق توسعه حمل و نقل شهری عمومی محور (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رحیمی، احمد ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 1-28]

 • رحمانیانی، یاسر تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 67-103]

 • رحمانی فیروز جاه، علی تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 195-235]

 • رحمتی، زهرا تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 41-83]

 • ردایی، مهجبین تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 43-80]

 • رزنبلا، سلین آزمون رابطۀ فشردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری مناطق شهری موردپژوهی: شهرستان‌های استان کرمان [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 111-144]

 • رستمی، راحله تاثیر ویژگی های محیط محله بر سلامت روان با تکیه بر متغیر واسطه ای ترجیحات ساکنین [(مقالات آماده انتشار)]

 • رستمی، روح الله بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • رسولی، زهرا بررسی آسیب‌های توسعه میان‌افزا در بافت‌های میانی شهرها با کاربست مدل معادلات ساختاری (نمونه موردی: محله کوچه مشکی در شهر زنجان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 87-126]

 • رسولی، کمال بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • رسولی، محمد تحلیل اهمیت- عملکرد عوامل کلیدی موفقیت در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری با تأکید بر ذینفعان (مطالعه موردی: شهر زنجان) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 149-178]

 • رسول زاده، زهرا تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 113-144]

 • رضایی، باقر بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • رضایی، محمود سیر پیشرفت و گرایش طرح‌های شهری جمهوری اسلامی ایران (پروژه‌های اجرا شده تهران از 1360 تا 1395) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 35-66]

 • رضایی، محمود سهم مفهوم «مقیاس انسانی» در موفقیت طرح‌های شهری (موردپژوهش: طرح‌های مرمتی شهری تهران در دهه 1380) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 1-28]

 • رضایی، مهلا شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه‌های گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 117-142]

 • رضایی راد، هادی راهکارهای مؤثر در خلق و تقویت فضاهای شهری 24 ساعته (نمونه موردی: خیابان ستارخان تهران) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 169-197]

 • رضایی راد، هادی سنجش کمی اثرگذاری مورفولوژی بافت‌های شهری بر تغییرات دمای محیطی شهر [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 157-189]

 • رضایی راد، هادی سنجش تطبیقی شاخص‌های فضایی مکان موفق با استفاده از شیوه تحلیل فضایی، (مورد پژوهی:‌ محورهای میدان امام همدان قبل و بعد از پیاده راه‌سازی) [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 217-252]

 • رضوانی، علی اصغر ارزیابی شاخص های تحقق توسعه حمل و نقل شهری عمومی محور (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • رضوانی، محمدرضا امکان سنجی احداث ایستگاه بازیافت پسماند جامد صنعتی در شهرک صنعتی نصیرآباد [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 167-203]

 • رضویان، محمدتقی راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 24-48]

 • رفیعیان، مجتبی بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 1-32]

 • رفیعیان، مجتبی تبیین روابط قدرت در تهیه و اجرای طرح‌های توسعه شهری؛ نمونه مطالعاتی طرح توسعه دانشگاه تهران [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 41-83]

 • رفیعیان، مجتبی بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 35-86]

 • رهنما، راضیه احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

 • روحانی چولائی، الهام پایدارسازی حمل‌ونقل در جهت ارتقا کیفیت محیط شهری با تأکید بر بافت‌های تاریخی (مطالعه موردی: مقایسه مرکز تاریخی مشهد و فرایبورگ) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 49-71]

 • روحانی چولائی، الهام سنجش سطح پایداری محلات ارگانیک و برنامه ریزی شده با استفاده از شاخص های اسکان سازمان ملل (مطالعه موردی: محلات نوغان و سجاد مشهد) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 1-35]

 • روحی پور، سولماز امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 183-207]

 • روستایی، شهریور تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شمال شهر تبریز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 72-98]

ز

 • زادولی، فاطمه تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شمال شهر تبریز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 72-98]

 • زادولی خواجه، شاهرخ تحلیل فضایی پراکنش فقر اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین نمونه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شمال شهر تبریز [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 72-98]

 • زیاری، کرامت اله نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-74]

 • زیاری، کرامت اله ارزیابی توزیع فضایی شاخص‌های خلاقیت در نظام سکونتگاهی استان هرمزگان [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 49-82]

 • زبردست، اسفندیار بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-92]

 • زعیم دار، مژگان کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

 • زمانی، ُسیمین تأثیرات اجتماعی احداث مجموعه‌های فرهنگی و هنری (نمونه موردی: تئاتر شهر کرج) [(مقالات آماده انتشار)]

 • زند رضوی، بهار جایگاه فضای فیزیکی در شکل‌گیری حوزه عمومی مطالعه موردی بوستان نشاط در شهر کرمان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 149-169]

 • زند مقدم، محمدرضا ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 139-166]

 • زند مقدم، محمدرضا واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 119-154]

 • زندیه، سمیه به‌سوی چارچوبی برای مفهوم‌پردازی از منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 1-43]

 • زیویار پرده ای، پروانه طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 139-168]

س

 • ساحلی، سارا شناسایی شاخص های تاثیرگذار در خلق خیابان های شهری ایده-آل؛ نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]

 • سالاری پور، علی اکبر بررسی ارتباط بین فرم شهری و مصرف انرژی در سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 115-143]

 • ستاری ساربانقلی، حسن بازخوانی مفاهیم مسکن مهر از بعد کالبدی- اجتماعی در شهر جدید سهند (مورد مطالعه: مجتمع آفتاب) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 165-200]

 • سجادی، ژیلا تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف آباد تهران) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 83-118]

 • سجادی، ژیلا بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • سجادزاده، حسن نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 81-111]

 • سجادزاده، حسن تبیین ارتباط میان عوامل کالبدی و اجتماعی در تاب آوری فضایی میادین شهری، (مورد پژوهی:‌ میادین امام، بوعلی و باباطاهر همدان) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سجاد زاده، حسن نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی آمل) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-172]

 • سیدالحسینی، سیدمسلم تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • سیدنصرتی، امین واکاوی روند استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 85-108]

 • سربندی، فرناز ظرفیت‌های ایجاد شهر خلاق سینمایی در اسناد بالادستی و ارائه راهبرد برای آینده [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 185-218]

 • سروش، محمد مهدی بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

 • سعیدی، جعفر تحلیل ساختاری پیشران‌های توسعه منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سعیدی، ساناز پهنه‌بندی خطر وقوع سیل در شهرستان سبزوار با استفاده از منطق فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 27-49]

 • سفاهن، افشین ارزیابی شاخص های تحقق توسعه حمل و نقل شهری عمومی محور (مورد مطالعه: منطقه 11 تهران) [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلامتی گبلو، شهرام سنجش و ارزیابی وضعیت محلات شهر اردبیل از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • سلطانی، علی الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

 • سلطان وش، نیلوفر واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

 • سلیمانی، محمد شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

 • سنگی، الهام شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • سویزی، الهام تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 143-177]

ش

 • شارع پور، محمود بررسی تفاوت احساس تعلق، احساس رضایت و احساس امنیت در مجتمع های مسکن مهر دولتی و خودمالکی در داخل و خارج محدوده شهری [(مقالات آماده انتشار)]

 • شالچی، سمیه سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 103-137]

 • شالچی، سمیه مطالعه تاثیرات اجتماعی- فرهنگی پروژه‌های شهری(موردمطالعه: بزرگراه سعیدآباد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 81-113]

 • شاهی، سکینه بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • شباک، مریم تاثیر ویژگی های محیط محله بر سلامت روان با تکیه بر متغیر واسطه ای ترجیحات ساکنین [(مقالات آماده انتشار)]

 • شبستر، محسن آسیب شناسی مدیریتِ یکپارچۀ حریم کلانشهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]

 • شبستر، محسن تنگناهای توسعه اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان (مطالعه داده‌بنیاد شرایط علی و زمینه‌ای در بین حاشیه‌نشینان پاک‌دشت و قیام‌دشت) [(مقالات آماده انتشار)]

 • شجاعی، دلارام بازشناسی مفهوم پایداری اجتماعی در مطالعات شهری در جستجوی یک چارچوب نظری [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 35-86]

 • شجاعی، سید علیرضا کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

 • شیخی، محمد آسیب شناسی مدیریتِ یکپارچۀ حریم کلانشهر تهران [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 1-34]

 • شیخی، محمد ارزیابی سیاست انتقال پایتخت اداری – سیاسی از کلانشهر تهران [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 57-84]

 • شرفی، مرجان نقش و قدرت شهردار تهران بر روی کاغذ و در عمل [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 87-133]

 • شیعه، اسماعیل واکاوی و ارزیابی نقش نهاد قدرت در سازمان‌یابی فضایی در مجموعه شهری مشهد [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 141-172]

 • شیعه، اسماعیل تدوین الگوی مدیریت یکپارچۀ حوزۀ مادر شهری با تأکید بر حکمروایی [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 25-48]

 • شفیعی، معصومه تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 1-37]

 • شکیبایی، علیرضا نابرابری در دسترسی به مسکن در حوزه‌های شهری برحسب خصوصیات اجتماعی و اقتصادی خانوارها (کاربرد ضریب جینی) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 159-181]

 • شکیبایی، علیرضا پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 141-184]

 • شکری یزدان آباد، شادی بررسی میزان سازگاری شهرهای هوشمند با زمینه و بستر آن ها [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 1-32]

 • شکرگذار، مهدی ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

 • شکوهی بیدهندی، محمدصالح ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 59-86]

 • شهابیان، پویان خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 119-146]

 • شهابیان، پویان سنجش تطبیقی پیاده مداری محلی با روش های کمّی و اعتبارسنجی نتایج آن‎ها با تحلیل آماری [(مقالات آماده انتشار)]

 • شهبازین، سعیده چرا افراد مهاجرت می‌کنند؟ مدل گرانش بسط یافته از مهاجرت‌های بین استانی در ایران دوره 95-1390 [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 109-138]

 • شهیدی پور، روح اله شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • شهریاری، سید کمال الدین تحلیل شاخص‌های مؤثر بر ایجاد نظام مدیریت یکپارچه شهری در یک شهر میراث جهانی (مورد پژوهشی: شهر تاریخی یزد) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 145-179]

 • شهریاری، مرضیه برساخت سویه‌های اجتماعی حاشیه‌نشینی و شناسایی آسیب‌های زیست پذیری شهرستان هویزه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 87-135]

 • شورچه، محمود مدیریت رشد کلانشهر تهران بر پایه شاخص رشد هوشمندانه(SGI): کاربست تکنیک چهار دی(4D) در برآورد مسافت طی‌شده وسیله نقلیه(VMT) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 81-112]

ص

 • صابری، امیر بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-55]

 • صابری، حمید شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

 • صابرمنش، علیرضا تبیین مؤلفه ‏های آموزش شهرسازی با تأکید بر ارتباط با اجتماع یادگیری حرفه ای [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 147-178]

 • صادقی امینی، محسن تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • صادقی نائینی، حسن اثربخشی مبلمان هوشمند در توسعه شهری و پایداری اجتماعی (مطالعه موردی: کلان‌شهرهای ایران) [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 137-156]

 • صادقی نائینی، حسن مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • صارمی، حمیدرضا چگونگی پیاده‌سازی TOD در شعاع عملکردی ایستگاه‌های مترو، نمونه مطالعاتی: ایستگاه مترو منیریه تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 155-194]

 • صالحی، اسماعیل تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 43-80]

 • صالحی، اسماعیل سنجش شاخص‌های برگزیده در روند توسعه شهری سبز در منطقه 22 شهر تهران [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 109-150]

 • صالحی میشانی، حیدر تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 127-156]

 • صیامی، قدیر تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 143-177]

 • صباغی، حمیدرضا شناسایی عوامل تأثیرگذار بر بازآفرینی فضاهای همگانی (مطالعه موردی بوستان ولایت تهران) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 81-118]

 • صبورجنتی، منا اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه جوامع محلی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 87-120]

 • صداقت نیا، سعید بررسی دیدگاه ساکنین محله‌های منطقه 8 تهران درباره تأثیر شیوع کووید 19 بر شاخص‌ها و عوامل محله‌های زیست‌پذیر [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 1-36]

 • صدیقی، بهرنگ تحولات گفتمانی ابژۀ سیاست‌های مسکن در ایرانِ پس از انقلاب [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 1-37]

 • صرافی، مظفر توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 1-34]

 • صرافی، مظفر به‌سوی چارچوبی برای مفهوم‌پردازی از منفعت عمومی در برنامه‌ریزی فضایی [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 1-43]

 • صرافی نیک، علی مطالعه ارتباط دلبستگی به مکان و ادراک محیطی بر رضایت از مکان (مورد پژوهشی: محله نوبر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • صفری، سحر رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-32]

 • صلاحی، ملیحه تحلیل ساختاری عوامل مؤثر بر توسعه میان‌افزا در اراضی قهوه‌ای مبتنی بر رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: پادگان برونسی شهر مشهد) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 143-177]

 • صلاحی مقدم، علیرضا توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی با گذر از رویکرد نیازمبنا به دارایی مبنا؛ (موردکاوی محله فرحزاد تهران) [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 29-58]

 • صنایعیان، هانیه الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

ض

 • ضیائی، محمود واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • ضرغامی، اسماعیل تحلیل ساختار فرمی مسیریابی در فضاهای مجتمع‌های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا (مطالعه موردی: مجتمع مسکن مهر فاز 3 شهر پردیس تهران) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 29-54]

 • ضرغامی، اسماعیل بررسی اصول مؤثر بر ارتقاء تحرک مستقل کودکان به شیوه محدوده محور در شهر ایلام [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 83-108]

ط

 • طالبی، ابوتراب تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • طاهری سرمد، فائزه بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

 • طباطبایی نسب، سید محمد واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 181-206]

 • طبیبیان، منوچهر نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • طلاچیان، مرتضی بررسی و ارزیابی طرح‌های توسعه شهری بر اساس رویکرد عدالت فضایی (نمونه موردی: طرح ساماندهی فرحزاد) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 59-92]

ع

 • عابدی بیزکی، ولی ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 59-86]

 • عالی پور، امین بررسی تفاوت احساس تعلق، احساس رضایت و احساس امنیت در مجتمع های مسکن مهر دولتی و خودمالکی در داخل و خارج محدوده شهری [(مقالات آماده انتشار)]

 • عباسی، احمد تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

 • عباسی اسفجیر، علی اصغر تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 195-235]

 • عباسپور کالمرزی، محمد الگوی توسعه گردشگری اکولوژیک مناطق کوهستانی صعب‌العبور در بستر زیرساخت کهن شبکه ریلی (محور مطالعه: مسیر ریلی تهران-مازندران) [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 1-36]

 • عبدالله زاده طرف، اکبر تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

 • عراقی کزاز، بهزاد کاربست پایداری در طرح‌های توسعه‌شهری بر اساس تحلیل‌ محتوا (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 175-202]

 • عرفان منش، طاهره بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-55]

 • عسگری، حمیرا تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 67-103]

 • عظیمی، آزاده آمایش سازمان فضایی منطقه با تأکید بر نظام جریان کالای حمل شده در منطقه البرز جنوبی [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 79-107]

 • عظیمی، میترا شهرهای دوستدار زن و استراتژی‌های دستیابی به آن [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 119-144]

 • عظیمی، میترا بررسی تأثیر اختلاط کاربری ها بر تولید سفر در محله های شهری ( نمونه موردی محله های 5 و 6 شهر بانه ) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 1-27]

 • عظیمی، میکائیل تبیینی نهادگرایانه از عدم تعادل منطقه‌ای در ایران [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 139-166]

 • علی اکبری، صدیقه تبیین عدالت جنسیتی در فضاهای شهری مطالعه موردی: فضای شهری مجموعه خواهر امام رشت [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 115-145]

 • علی الحسابی، مهران فرآیند تدقیق عنوان پژوهش مسئله-محور و بوم-خاست دکتری در ایران: تعریف پژوهش پیرامون "خاطره جمعی" در شهر ایرانی [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 31-72]

 • علیان، مهدی راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 24-48]

 • علیان، مهدی ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 115-142]

 • علی بخشی، آمنه بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 57-84]

 • علیزاده، هوشمند بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 57-84]

 • علی نژاد، توحید تحلیل تطبیقی روابط و چیدمان (نحو) فضا در ادراک پیکره‌بندی فضایی مسکن در خانه‌های ایرانی (نمونه موردی: خانه‌های دوره پهلوی و معاصر شهر ارومیه) [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 191-219]

 • عنابستانی، علی اکبر تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلانشهر مشهد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 1-42]

غ

 • غیاثوند، احمد بررسی نگرش مردم شهر تهران نسبت به نقاشی‌های دیواری (مطالعه تجربی منطقه 19) [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 67-98]

 • غیاثوند، احمد رفتارهای شهروندی مردم شهر تهران؛ فعال یا فرسایش هنجارها [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 1-28]

 • غیاثوند، احمد ارزیابی تأثیر اجتماعی و فرهنگی احداث کتابخانه (کافه کتاب) محله ده ونک در شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • غفاری، حمید جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه‌های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 139-174]

 • غفاری، محمد تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

 • غفاری، محمد شناسایی، دسته‌بندی و اولویت‌بندی انگیزه‌های گردشگران داخلی جهت سفر به شهر کرمان [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 117-142]

 • غلامی، مونا شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

ف

 • فاطمی نیا، محمدعلی مدیریت فضاهای عمومی و ناپایداری‌های اجتماعی: مطالعه موردی پایانه‌های مسافربری شهر تهران [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 1-47]

 • فتاحیان، مهسا ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 1-28]

 • فدوی، ملیکا واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

 • فریادی، شهرزاد تحلیل راهبردی مبتنی بر عقلانیت اکولوژیک برای توسعه فضاهای زیرسطحی شهری با رویکرد زیست پذیری (مطالعه موردی: شهر کویری یزد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 43-80]

 • فرج، سارا نقش و قدرت شهردار تهران بر روی کاغذ و در عمل [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 87-133]

 • فرجی، امین ارزیابی عملکرد شهرداری‌های مناطق هشت‌گانه شهر اهواز در چارچوب الگوی حکمرانی خوب شهری [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 115-142]

 • فرجی، میترا تاثیر ویژگی های محیط محله بر سلامت روان با تکیه بر متغیر واسطه ای ترجیحات ساکنین [(مقالات آماده انتشار)]

 • فرج زاده، منوچهر ارزیابی کارایی تکنیک‌های سنجش‌از دور در برآورد خسارات وارده بر مساکن شهری در اثر زلزله (مطالعه موردی شهر بم) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 125-148]

 • فرزین فر، زهره واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 181-206]

 • فیروزآبادی، سید احمد واکاوی نقش و اهمیت رویکرد توانمندسازی در مواجهه با اسکان غیررسمی از نگاه صاحب‌نظران و حرفه‌مندان [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 57-86]

 • فلاحتی، علی بررسی تاثیر متقابل تمرکززدایی مالی (مخارج و درآمدی) و توسعه منطقه‌ای در ایران [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 105-183]

ق

 • قادی، محمدحسین ارزیابی و سنجش اثرات احداث کنارگذر جدید بر کیفیت زندگی ساکنان (مورد پژوهی: کوی 22 بهمن شهرستان ساری) [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 59-86]

 • قادرمرزی، حامد راهبرد پژوهی مدیریت شهری در راستای توسعه پایدار در بافت‌های تاریخی نمونه موردی: بافت تاریخی شهر یزد [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 24-48]

 • قاسمی، عبدالرسول رابطه پسماند جامد شهری و درآمد شهروندان در مناطق 22 گانه شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]

 • قاسمی، فرزانه بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • قاسمی‌نژاد، ابوذر تنگناهای توسعه اجتماعی در بین حاشیه‌نشینان (مطالعه داده‌بنیاد شرایط علی و زمینه‌ای در بین حاشیه‌نشینان پاک‌دشت و قیام‌دشت) [(مقالات آماده انتشار)]

 • قانع، مهسا تحلیل جامعه‏ شناختی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی در شهر کرمانشاه [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 195-235]

 • قائم پناه، نرجس بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 87-116]

 • قدس، حسین واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 55-80]

 • قدیمی، بهرام بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • قربانی، رسول سنجش و ارزیابی وضعیت محلات شهر اردبیل از نظر مولفه‌های شهر دوست‌دار کودک [(مقالات آماده انتشار)]

 • قربانی، رسول شناسایی شاخص های تاثیرگذار در خلق خیابان های شهری ایده-آل؛ نمونه موردی: خیابان شهید بهشتی شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]

 • قربانی، فاطمه بررسی ارتباط بین فرم شهری و مصرف انرژی در سکونتگاه‌های شهری (مطالعه موردی: شهر قزوین) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 115-143]

 • قربانی، ملیحه بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • قربان پور، مریم بررسی دیدگاه ساکنین محله‌های منطقه 8 تهران درباره تأثیر شیوع کووید 19 بر شاخص‌ها و عوامل محله‌های زیست‌پذیر [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 1-36]

 • قلندریان، ایمان اکـوتوریسـمِ شهری توانمنـدسـاز؛ رویکردی نوین در توسعه جوامع محلی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 87-120]

ک

 • کیا، علی اصغر جایگاه فضای فیزیکی در شکل‌گیری حوزه عمومی مطالعه موردی بوستان نشاط در شهر کرمان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 149-169]

 • کیایی، سید علیرضا تدوین مدل سنجش کیفیت ادراک‌شده از مقصد گردشگری تهران از دیدگاه گردشگران بین‌المللی [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 137-164]

 • کاشانی جو، خشایار بررسی راهکارهای ارتقاء کیفیت محیطی و بهره‌برداری بهینه از منطقه فرهنگی-گردشگری عباس‌آباد [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 43-79]

 • کاظمی، عالیه بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی - مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 33-58]

 • کاظمی، عالیه شناسایی و اولویتبندی شهرهای مناسب برای ساخت خانههای انرژی صفر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه (موردمطالعه: ایران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 59-86]

 • کاظمی، فاطمه بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • کاظمی، کیارش بازخوانی یک طرح شهری با بهره‌گیری از انگارۀ حق به شهر- مجتمع تجاری عرش آجودانیه تهران [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 89-117]

 • کاظمی، محمد بررسی تأثیر عوامل روان‌شناختی رنگ و نور بر ادراک آسایش حرارتی - مطالعه موردی: ساختمان‌های تجاری منطقه 2 تهران [دوره 6، شماره 19، 1400، صفحه 33-58]

 • کاظمیان، غلامرضا بررسی تطبیقی توزیع فضایی جرم در محدوده‌های شهری و پیراشهری با روش فراترکیب [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 45-86]

 • کاظمیان، غلامرضا واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • کامیابی، سعید ارزیابی کارآیی انرژی در مقیاس محله‌ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: محله یوسف‌آباد منطقه شش تهران) [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 37-56]

 • کاویان، زهرا مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • کتاب اللهی، کسری تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 131-164]

 • کتاب اللهی، کسری نقش فرهنگِ مذاهب اسلامی در اِنسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محلة سرتپوله سنندج [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 161-191]

 • کرکه آبادی، زینب ارزیابی قابلیت‌های بازآفرینی پیاده راه‌های شهری از منظر توسعه پایدار در برنامه‌ریزی شهری مطالعه موردی: بافت تاریخی شهر سمنان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 139-166]

 • کرمی، سونیا بررسی نابرابری در توزیع فضایی شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و خدماتی در مناطق شهر تبریز [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 57-84]

 • کرمی، عسل راهکارهای مؤثر در خلق و تقویت فضاهای شهری 24 ساعته (نمونه موردی: خیابان ستارخان تهران) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 169-197]

 • کرمی، علیرضا شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • کرمانشاهی، شهاب الدین بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • کرمانشاهی، شهاب الدین ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

 • کریمی مشاور، مهرداد نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 81-111]

 • کلانتری، بهرنگ تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف آباد تهران) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 83-118]

 • کلانتری، حسن نقش حمل‌ونقل انسان‌محور در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی: بلوار دانش شهر کاشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-23]

 • کلانتری خلیل آباد، حسین کاربست تأثیر شناختی شاخص خاطره بر ارتقای حس رضایتمندی ساکنین محلات شهر شیراز [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 55-80]

 • کلینی ممقانی، ناصر مقایسه ی رفتار کاربران در استفاده از دوچرخه های اشتراکی و سایر سیستم های حمل ونقل شهری قبل و بعد از پاندمی کرونا [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 1-24]

 • کنجکاو منفرد، امیررضا واکاوی عوامل مؤثر بر مالکیت روان‌شناختی در گردشگری شهری با استفاده از رویکرد فرا ترکیب [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 181-206]

گ

 • گلی پور، مرجان خوانش عوامل مؤثر بر ارتقاء نماهای مسکونی شهر تهران از دیدگاه کنشگران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 119-146]

 • گندمکار، امیر شناسایی پیشران‌های استراتژیک مؤثر بر فقر جهت توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد نفت شهر آبادان با رویکرد آینده‌نگاری در افق 1420 [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 175-211]

 • گودرزی، غزاله طراحی الگوی کلان فرآیند مدیریت بافت‎های فرسوده شهری با رویکرد حکمروایی [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 139-168]

ل

 • لطیفی، غلامرضا بررسی فضاهای نابرابر شهری در تهران (سال‌های 1375 تا 1390) [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 99-124]

 • لطیفی، غلامرضا بازشناسی و تحلیل شکل‌گیری فرم کالبدی محلات زرگنده و دروس [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 29-53]

 • لطیفی، غلامرضا یادبود آقای دکتر سیدمحسن حبیبی [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 5-10]

 • لطیفی، غلامرضا بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

 • لطیفی، غلامرضا الگوی توزیع فضایی جزایر حرارتی در بستر ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی (مورد کاوی شهر تهران) [دوره 6، شماره 16، 1400، صفحه 1-23]

 • لطیفی، غلامرضا تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • لطیفی، غلامرضا یادبود آقای دکتر اصغر عسکری خانقاه [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 9-16]

 • لطیفی، غلامرضا یادبود آقای دکتر سیدیعقوب موسوی [دوره 8، شماره 25، 1402]

 • لطیفی، غلامرضا سخن آغازین [دوره 8، شماره 25، 1402]

 • لطفی پور، هانیه احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

 • لواجو، محمد واکاوی راهبرد‌های نهادی دستیابی به اهداف طرح مجموعه‌ی‌ شهری تهران [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 119-154]

م

 • ماندگار، رضوان بازتعریف شاخص‌های مکانی ارتقاء دهندۀ پایداری اجتماعی با رویکرد راهبرد بازآفرینی شهری در بافت تاریخی شهر سنندج [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 147-179]

 • محقق منتظری، معصومه تأثیرات اجتماعی سامان‌دهی خیابانهای دارای ارزش فرهنگی و تاریخی (مطالعه موردی خیابان لاله‌زار) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 113-140]

 • محمدی، یادگار بررسی تطبیقی نابرابری فضایی – اجتماعی محله‌های شهری(مطالعه موردی: محله‌های دارسیران و بهاران شهر مریوان) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 1-29]

 • محمدی، فائزه نقش کیفیت محیطی در ارتقای تعاملات اجتماعی خیابان‌های شهری (نمونه موردی: خیابان امام خمینی آمل) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 145-172]

 • محمدی، مریم بازخوانی یک طرح شهری با بهره‌گیری از انگارۀ حق به شهر- مجتمع تجاری عرش آجودانیه تهران [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 89-117]

 • محمدیاری، بهناز شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

 • محمدپور، صابر ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 145-178]

 • محمدی ترکمانی، حجت مدلسازی آسیب پذیری اجتماعی شهرها در برابر زلزله با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزارARC GIS(مطالعه موردی: منطقه 1 شهر تبریز) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 1-30]

 • محمدی ترکمانی، حجت تحلیلی بر عوامل تأثیرگذار در زیست‌پذیری شهری مطالعه موردی: منطقه 8 شهر تبریز [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 113-144]

 • محمدزاده، علی واکاوی روند استقرار نظام مدیریت دانش در شهرداری تهران [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 85-108]

 • محمدمرادی، اصغر تبیین میزان اثرگذاری شاخص‌های زمینه‌ساز بر گسترشِ تقاضا برای سکونت در مسکن کوچک‌مقیاس در کلان‌شهرها: بررسی دیدگاه ساکنینِ محدوده نوابِ شهر تهران [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 67-103]

 • محمودی، وحید بررسی وضعیت ظرفیت‌سازی اجتماعی در محلات شهری و رابطه آن با مشارکت در بازآفرینی بافت‌های فرسوده (نمونه موردی: محله فهادان یزد) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 143-181]

 • محمودزاده، حسن نقش راهبردهای آمایشی حفاظت از باغات و فضاهای سبز جهت رسیدن به الگوی توسعه پایدار شهری مطالعه موردی: دره اسکو [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 63-101]

 • مرادی مسیحی، واراز کاربست پایداری در طرح‌های توسعه‌شهری بر اساس تحلیل‌ محتوا (موردپژوهی؛ کلانشهرکرج) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 175-202]

 • مرادی نسب، حسین واکاوی مؤلفه‌های ساختاری تعاملات اجتماعی در فضاهای اجتماع‌پذیر (خیابان ستارخان؛ فلکه اول تا فلکه دوم صادقیه) [دوره 3، شماره 5، 1397، صفحه 55-80]

 • میرزایی، خلیل بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • میرمعصومی، مینا بررسی پیامدهای شیوع بیماری‌ کووید-19 بر استفاده از حمل‌و‌نقل همگانی (مطالعه موردی کلانشهر تهران) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 87-106]

 • میرمقتدایی، مهتا ارائه روشی برای ارزیابی طرح‌های جامع شهری از دریچه ابعاد توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (مطالعه موردی: طرح جامع شهر نیشابور) [دوره 8، شماره 25، 1402، صفحه 1-41]

 • مزرعتی تاج آبادی، امید سنجش تطبیقی پیاده مداری محلی با روش های کمّی و اعتبارسنجی نتایج آن‎ها با تحلیل آماری [(مقالات آماده انتشار)]

 • مستوفی، رضا بررسی عوامل تأثیرگذار بر بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده - تاریخی (مطالعه موردی: شهر لامرد) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 31-55]

 • مشایخی، ابوالفضل تحلیل سرمایه‌های اجتماعی در بهبود شاخص‌های حکمروایی خوب شهری (نمونه مطالعاتی: شهر سمنان) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 145-168]

 • مشفق، محمود مطالعه تطبیقی تجربیات سیاستی کشورهای منتخب آسیایی در زمینه‌ی توزیع متوازن جمعیت شهری [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-29]

 • مشفق، محمود بررسی و ارزیابی تغییرات شاخص‌های تمرکزگرائی جمعیت شهری طی برنامه‌های اول تا پنجم توسعه ایران (1394-1368) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 1-41]

 • مشکینی، ابوالفضل تبیین پایداری در مدیریت پروژه (مورد پژوهی؛ پروژه‌های مسکن قابل استطاعت شهر اصفهان) [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 127-156]

 • مطیعیان، حمید ارائه شاخص مکانی جهت ارزیابی فرسودگی بافت‌های شهری به کمک سیستم اطلاعات مکانی و تصمیم‌گیری چند معیاره [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 93-114]

 • مظاهریان، حامد شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مناطق شهرداری تهران با استفاده از روش دلفی فازی [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 51-87]

 • معینی، علیرضا تأثیر هویت مکانی بر مشارکت روستاییان در روند اجرای طرح‌های هادی در سکونتگاه‌های روستایی (مورد مطالعه: روستاهای پیرامون کلانشهر مشهد) [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 1-42]

 • معینی فر، مریم نووارگی اجتماعی در تعامل دوسویه شهروندی و فضای هیبریدی شهرهای قرن بیست‌ویکم نمونه موردمطالعه: شهر تهران [دوره 4، شماره 9، 1398، صفحه 37-58]

 • مقیسه، محمد جواد برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 25-58]

 • ملائی، اعظم ارزیابی کارآیی انرژی در مقیاس محله‌ای با استفاده از مدل لید در راستای توسعه پایدار (مورد مطالعاتی: محله یوسف‌آباد منطقه شش تهران) [دوره 5، شماره 13، 1399، صفحه 37-56]

 • ملک پور اصل، بهزاد حیاتِ ارزش‌های برنامه‌ریز در سایه گفتمان‌ها (مورد پژوهی: محیط برنامه‌ریزی کلان‌شهر تهران) [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 75-110]

 • منصوری، سید تاج الدین تحلیل ساختار فرمی مسیریابی در فضاهای مجتمع‌های مسکونی بر اساس نظریه نحو فضا (مطالعه موردی: مجتمع مسکن مهر فاز 3 شهر پردیس تهران) [دوره 5، شماره 14، 1399، صفحه 29-54]

 • منصوری، سینا تبیین مدل مفهومی احیاء هویت شهری با تأکید بر زبان الگو (نمونه موردی: منطقه یک تهران) [دوره 4، شماره 10(منتشرشده درمرداد 1400)، 1398، صفحه 147-173]

 • مهذب طلاب، محمد نگرش‌ها در زیبایی‌شناسی منظر شهری [دوره 3، شماره 6، 1397، صفحه 81-111]

 • مهرجو، مهرداد ارزیابی تأثیرات سیاست‌های حمل‌ونقلی در بهبود رضایتمندی شهروندان از کیفیت زندگی شهری مطالعه موردی: شهر رشت [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 145-178]

 • مهرجو، مهرداد بررسی اثر مؤلفه‌های کیفیت محیطی بر احساس امنیت شهروندان مطالعه موردی: پیاده‌راه مرکزی شهر همدان [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 105-135]

 • مهرعلی زاده، یداله بررسی نقش تعاملی دانشگاه و شهرداری در ایجاد و توسعه شهر یادگیرنده [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 157-188]

 • موسوی، سید یعقوب رشد شهرگرایی و احساس تعلق محله‌ای [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 1-32]

 • موسوی، سید یعقوب بررسی رابطه رویکرد منظر تاریخی شهری با زیست پذیری شهری [دوره 5، شماره 12، 1399، صفحه 37-65]

 • موسوی، سیدمحسن احیا تعاملات اجتماعی در شرایط پاندمی (Covid19) در میدان‌های شهری، با نگاهی به میدان نقش‌جهان اصفهان [دوره 5، شماره 15، 1399، صفحه 1-25]

 • موسوی، محمدحامد ارتقا کیفی ادراک حسی ساکنین فضاهای سکونتی از منظر دیدگاه پدیدارشناسی [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 135-179]

 • موگوئی، رکسانا کارایی قوانین و سیاستهای موجود در بروز رفتار محیطزیستگرایانه از دیدگاه دو گروه شهروندان شهر تهران و مدیران اجرایی حوزه مدیریت محیطزیست شهرداری تهران [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 95-118]

 • مولایی، اصغر تبیین احکام و اخلاق اسلامی در فرآیند تملک اراضی شهر ایرانی- اسلامی [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 131-164]

 • مولایی، محمد مهدی مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

 • مولایی آرائی، مهدی نقش حمل‌ونقل انسان‌محور در پایداری اجتماعی شهرها نمونه موردی: بلوار دانش شهر کاشان [دوره 1، شماره 1، 1394، صفحه 1-23]

 • مولائی، اصغر جایگاه احکام و اخلاق اسلامی و حقوق شهروندی در پروژه‌های عمران شهری (نمونه مطالعاتی: پروژه عتیق تبریز) [دوره 7، شماره 22، 1401، صفحه 139-174]

 • مولائی، اصغر آسیب‌شناسی قواعد و رویه‌های منظر و نماهای شهری از منظر فقه شیعه [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 181-215]

 • مولوی، ابراهیم بازشناسی شاخص‌های عینی- کالبدی در زیبایی‌شناسی جداره شهری با اولویت‌بندی ادراکات فردی (مورد پژوهی: پیاده راه ارم شهر قم) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 87-116]

 • مومیوند، امین سرمایه اجتماعی زنان و توسعه شهری دراستان همدان [دوره 2، شماره 3، 1396، صفحه 103-137]

ن

 • ناهید، فرید تأثیرات انتقال سازمان‌های عمومی به نواحی فرسوده شهر به‌مثابه پروژه محرک توسعه [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 87-119]

 • نجاتی، مهدی پایش شبانگاهی اقتصاد: معرفی یک رویکرد نوین در برنامه‌ریزی منطقه‌ای [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 141-184]

 • نجفی، معصومه واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تأکید بر عناصر کالبدی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 179-202]

 • ندایی طوسی، سحر توسعه منطقه ساحلی مکران در پرتو منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 1-34]

 • ندایی طوسی، سحر ارزیابی و وضعیت‌سنجی کلان‌شهر تهران از منظر اصول انگاشت شهر خلاق [دوره 4، شماره 11(منتشر شده در شهریور 1400)، 1398، صفحه 29-56]

 • نزیمی، یاسمن تبیین الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی با رویکرد عصر دیجیتال [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 165-191]

 • نژاد ابراهیمی، احد نقش فرهنگِ مذاهب اسلامی در اِنسجام اجتماعی محلات تاریخی با مطالعه موردی محلة سرتپوله سنندج [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 161-191]

 • نظامی، ملیکا نقش مکان‌های سوم در بعد اجتماعی مناطق شهری نمونه موردی: کافه‌های روباز منطقه 2 تهران [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 35-74]

 • نیک پور، عامر واکاوی احساس امنیت زنان در فضاهای عمومی شهر آمل با تأکید بر عناصر کالبدی [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 179-202]

 • نیک پور، عامر شناسایی و سنجش تغییرات فضایی عوامل مؤثر در شکل‌گیری پهنه‌های فقر (مورد مطالعه: گرگان) [دوره 6، شماره 18، 1400، صفحه 39-69]

 • نوری، پریچهر شناسایی و اولویتبندی شهرهای مناسب برای ساخت خانههای انرژی صفر با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندشاخصه (موردمطالعه: ایران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 59-86]

 • نوری، سپیده ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی-فیزیکی در برابر زلزله (نمونه موردی: شهرستان های استان اردبیل) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 173-194]

 • نوریان، فرشاد بومی سازی الگوی شهر اکولوژیک بر اساس آینده پژوهی سناریو مبنا، نمونه موردی؛ شهر بجنورد [دوره 3، شماره 7، 1397، صفحه 1-30]

 • نورائی، همایون ارزیابی کیفی کاربری جایگاههای سوخترسانی خطی کلانشهر اصفهان بر اساس ترکیب منطق فازی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی [دوره 6، شماره 17، 1400، صفحه 1-28]

و

 • واعظی، رضا واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • واعظی، موسی مکان‌یابی و بررسی نقش عملکردی توقفگاهها و پارکینگ‌های چندمنظوره پارکسوار در شهر شیراز [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 99-131]

 • وحیدبافنده، مانا واکاوی تأثیر پاندمی کووید 19 بر سیاست‌گذاری استفاده از حمل‌ونقل عمومی در تجارب جهانی شهرها با بهره‌گیری از رویکرد فراتحلیل [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 179-222]

ه

 • هدایت، عثمان روند توسعه فضایی کالبدی حاشیهنشینی و شکلگیری کشمکش‌های ارضی (اتنوگرافی نهادی حاشیه‌نشینی در ناحیه منفصل نایسر شهر سنندج) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 121-159]

 • هدایتی فرد، مائده آزمون رابطۀ فشردگی سیستم فعالیت اقتصادی و تاب‌آوری مناطق شهری موردپژوهی: شهرستان‌های استان کرمان [دوره 4، شماره 8، 1398، صفحه 111-144]

 • هدفی، فرزانه مطالعه ارتباط دلبستگی به مکان و ادراک محیطی بر رضایت از مکان (مورد پژوهشی: محله نوبر تبریز) [(مقالات آماده انتشار)]

 • هزارجریبی، جعفر تحلیلی بر توزیع فضایی سرانۀ مذهبی در محله‌های شهری (مورد مطالعه: شهر قم) [دوره 7، شماره 20، 1401، صفحه 1-39]

 • همافر، میلاد برنامه‌ریزی برای رقابت‌پذیری شهری در مقیاس منطقه (موردمطالعه: استان مازندران) [دوره 7، شماره 21، 1401، صفحه 25-58]

 • هنرور، جمال الدین بررسی سلسله‌مراتب فضایی در ایجاد محرمیت خانه‌ها با رویکرد گونه شناسی تاریخی [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 153-189]

 • هنرور، جمال الدین سنجش تطبیقی پیاده مداری محلی با روش های کمّی و اعتبارسنجی نتایج آن‎ها با تحلیل آماری [(مقالات آماده انتشار)]

ی

 • یاری قلی، وحید تبیین فضای عمومی در توسعه پایدار محلی (مطالعه موردی: پارک شفق محله یوسف آباد تهران) [دوره 1، شماره 2، 1395، صفحه 83-118]

 • یاوری گهر، فاطمه واکاوی جایگاه عقلانیت در سند راهبردی توسعه گردشگری کشور [دوره 8، شماره 24، 1402، صفحه 1-34]

 • یحیائی، سبحان مدل‌سازی کیفی سازوکار تعاملات شهری در رسانه‌های اجتماعی: موردمطالعه محتواهای منتشرشده در توییتر و اینستاگرام [دوره 7، شماره 23، 1401، صفحه 49-85]

 • یزدانی، محمد حسن امکان‌سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل [دوره 3، شماره 4، 1397، صفحه 183-207]

 • یوسف پور، محدثه پراکندگی هویتی در شهرهای جدید و راهکارهای شکل‌دهی به هویت مستقل (مطالعه موردی: شهر جدید پردیس) [دوره 8، شماره 26، 1402، صفحه 43-85]

login